Katarzyna Sabynicz

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcy prawnego i specjalizuję się w doradztwie prawnym i reprezentacji w sprawach sądowych, których przedmiotem jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, spory o własność i podziały majątkowe oraz obsługa prawna przedsiębiorców z branży budowlanej i pokrewnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Katarzyna Sabynicz27 lutego 2024

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych ➡ czyli kontynuujemy wątek umowy o podwykonawstwo, ale tym razem w zamówieniach publicznych.

Warto pamiętać, że umowa o podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuje dwa obszary. Pierwszy to umowy zawierane z podwykonawcą w ramach prywatnych inwestycji, uregulowane przede wszystkim w kodeksie cywilnym.

Tym umowom poświęciłam poprzedni wpis, który znajdziesz tutaj 👇

Umowa o podwykonawstwo roboty budowlane. O tym, co powinna zawierać dobra umowa o podwykonawstwo. Jak generalny wykonawca i podwykonawca mogą się zabezpieczyć w umowie o roboty budowlane. I czy zawsze generalny wykonawca musi zgłosić podwykonawcę do inwestora.

Podwykonawcy PZP

Drugi bardzo ważny obszar to roboty budowlane realizowane w zamówieniach publicznych.

Skoro trafiłeś na mój artykuł, to pewnie z doświadczenia wiesz, że na rynku zamówień publicznych należy w szczególny sposób uregulować relacje pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami.

Bowiem umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy.

Zatem punktem odniesienia będą postanowienia umowy zawartej przez wykonawcę z zamawiającym.

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Dlatego zanim podpiszesz umowę o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych, sprawdź na co powinieneś zwrócić uwagę.

🔔 Warto skutecznie zabezpieczyć swoje prawa i uniknąć sankcji za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych.

Definicja umowy o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

Definicję umowy o podwykonawstwo znajdziesz w art. 7 pkt 27 Prawa zamówień publicznych (w skrócie : PZP).

Zgodnie z treścią powyższego przepisu, umowa o podwykonawstwo to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym.

Zawiera ją wykonawca z konkretnym podwykonawcą.

Co więcej, w przypadku zamówienia na roboty budowlane (innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), to również umowa zawarta między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Na mocy takich umów, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.

Jak widzisz, prawo zamówień publicznych w przeciwieństwie do kodeksu cywilnego zawiera definicję legalną umowy o podwykonawstwo.

No dobrze, teoria za nami. Przejdźmy teraz do praktyki 🙂

Czym jest podwykonawstwo i jakie wynikają z niego prawa i obowiązki dla podwykonawców i generalnych wykonawców ❓

Na czym polega bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy❓

Jakie postanowienia umowy o podwykonawstwo są ustawowo zakazane ❓

Wszystkiego dowiesz się z lektury tego artykułu.

Istota podwykonawstwa

Na tle definicji zawartej w art. 7 pkt 27 PZP, możemy wyróżnić kilka charakterystycznych cech umowy podwykonawstwa. Mianowicie:

🔶 zawierasz ją w formie pisemnej

🔷 umowa ma charakter odpłatny

🔶 przedmiotem umowy o podwykonawstwo  jest świadczenie wykonania określonej części zamówienia publicznego

🔷 przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi, dostawy lub roboty budowlane będące częścią danego zamówienia publicznego.

Możliwość zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

🔺Z art. 462 ust. 1 PZP wynika, że w zamówieniach publicznych zakazane jest zlecenie całości zamówienia przez wykonawcę jego podwykonawcom 🔺.

Na niedopuszczalność powierzenia wykonania całości zamówienia podwykonawcy wskazuje również definicja umowy podwykonawczej (art. 7 pkt 27 p.z.p.), na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia.

🔔 Zatem pamiętaj. Podwykonawstwo całości zamówienia nie jest możliwe. Przyjęcie odmiennej interpretacji dopuściłoby do sytuacji, w których poprzez zlecenie realizacji całości zamówienia publicznego podwykonawcy, zamawiający de facto udzielałby zamówienia podwykonawcy, a nie wykonawcy. W ten sposób wykonawca pomijałby regulację prawa zamówień publicznych (tak np. wyrok KIO z dnia 7 grudnia 2020 r. sygn. akt: KIO 2971/20).

Podwykonawstwo w robotach budowlanych

Podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych

Przejdźmy teraz do konkretów ➡ podwykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.

W przypadku robót budowlanych istnieją szczególne wymogi ustawowe 👇👇👇

Otóż, w przeciwieństwie do kodeksu cywilnego, prawo zamówień publicznych nakłada obowiązek przedłożenia zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia, projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane.

I teraz uważaj – kto kogo zgłasza ‼

Podmiotem zobowiązanym do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane jest:

🟣 wykonawca (gdy zamierza zawrzeć umowę z podwykonawcą)

🟢 podwykonawca (gdy zamierza zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą)

🟠dalszy podwykonawca (gdy zamierza zawrzeć umowę z jeszcze dalszym podwykonawcą).

Przekazanie zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo musi nastąpić przed przystąpieniem do wykonania części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

Dodatkowo, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu zgodę wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z przedłożonym projektem.

Podwykonawstwo w zamówieniach na usługi i dostawy

Teraz kilka słów o podwykonawcy w zamówieniach publicznych na usługi i dostawy.

Otóż, w przypadku umowy podwykonawczej na usługi i dostawy, obowiązki informacyjne są bardziej ograniczone.

Tutaj, poziom ingerencji zamawiającego w umowy z podwykonawcami został zawężony do trzech aspektów:

🔅 kary umowne (art. 463 PZP)

 ☀ zapłata wynagrodzenia (art. 463 PZP) oraz

🔅 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni (art. 464 ust. 10 w zw. z art. 464 ust. 2 PZP).

Jeżeli przedmiotem umowy w sprawie zamówienia publicznego są roboty budowlane, to musisz przedłożyć zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. Masz na to czas 7 dni od dnia jej zawarcia. Są jednak wyjątki 👇.

Powyższy obowiązek nie dotyczy:

🔸 umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz

🔹 umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia.

Umowy na dostawy lub usługi o wartości powyżej 50 000 zł

Uwaga ‼

Powyższe wyjątki od obowiązku przedłożenia kopii umowy nie dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może natomiast określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. Dlatego bądź czujny.

Podsumujmy 👇

Jeżeli wartość umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jest mniejsza niż 50 000 zł lub mniejsza niż wartość określona przez zamawiającego, obowiązek przedłożenia jej kopii będzie w przypadku, gdy jej wartość będzie równa lub będzie przekraczać 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ochrona podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Aktualnie, formy ochrony przewidziane przez ustawodawcę dla podwykonawców robót budowlanych oraz dalszych podwykonawców w zakresie usług i dostaw dotyczą:

🔵 treści umowy

🟡 bezpośredniej płatności

🟢 waloryzacji wynagrodzenia.

Szczegóły omówię kolejno w dalszej części artykułu. W tym miejscu jednak ważna uwaga.

Otóż, jeśli jesteś podwykonawcą pamiętaj ‼

Poza powyższymi instrumentami prawa zamówień publicznych jeszcze jest jedna forma ochrony, z  której możesz skorzystać.

Spójrz poniżej 👇

Ochrona podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – stosowanie kodeksu cywilnego

Warto pamiętać, że poza ochroną podwykonawcy w prawie zamówień publicznych, również stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W jakim zakresie❓ W mojej ocenie w najważniejszym ➡ odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 465 ust. 8 PZP, do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej 😃

Zdaniem Sądu Najwyższego  wyrażonym np. w wyroku z 20.09.2018r., IV CSK 457/17, przepis ten doprecyzowuje solidarny charakter odpowiedzialności na gruncie zamówień publicznych👍

Dlaczego to jest ważne❓ Ponieważ wyłącznie przepisy Kodeksu cywilnego kształtują solidarną odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, w przypadku uchylania się od tej zapłaty przez wykonawcę zamówienia publicznego.

Przepisy ustawy PZP nie kształtują solidarności, tylko zawierają jedynie reguły dotyczące wypłat tego wynagrodzenia (bezpośredniej zapłaty). Na szczęście podwykonawcy w zamówieniach publicznych mogą skorzystać z ochrony kodeksu cywilnego 🙂

Odpowiedzialność solidarna zamawiającego za zapłatę podwykonawcy

Dlatego ustawa PZP wprost odnosi się do kodeksu cywilnego w kwestii zasad odpowiedzialności (solidarnej) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom 💰💰💰

Dzięki takiemu rozwiązaniu, zamawiający oraz wykonawca odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie podwykonawcy. Oznacza to, że w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od zapłaty za wykonane usługi, podwykonawca ma prawo żądać wypłaty należności bezpośrednio od inwestora 😃

Jednakże inwestor, aby być solidarnie odpowiedzialnym za zapłatę podwykonawcy należnego wynagrodzenia, musi mieć oczywiście wiedzę o podwykonawcy i wysokości jego wynagrodzenia.

Więcej praktycznych wskazówek o odpowiedzialności solidarnej zamawiającego (inwestora) znajdziesz tutaj 👇👇👇:

⏹ Odpowiedzialność solidarna inwestora. Kiedy i do jakiej kwoty odpowiada inwestor za wynagrodzenie podwykonawcy. O tym, czy brak zgłoszenia podwykonawcy chroni inwestora przez solidarną odpowiedzialnością. Do jakiej wysokości wynagrodzenia odpowiada inwestor. Odpowiedzialność solidarna inwestora w świetle prawa zamówień publicznych.

Umowy o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych – podstawowe zasady

Przejdźmy teraz do zasad formułowania postanowień umowy o podwykonawstwo 📄

W przypadku, gdy zamawiający nie przewidzi w dokumentach zamówienia wymagań odnoszących się do treści umowy o podwykonawstwo, to podwykonawca korzysta z ochrony z art. 463 PZP 👍

Co to oznacza w praktyce❓

Otóż, przepis art. 463 p.z.p. chroni podwykonawcę w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, które nie mogą być dla podwykonawcy mniej korzystne niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

Spójrz proszę poniżej na szczegóły 👇

Zapis „mniej korzystny dla podwykonawcy” – czy łatwo go definiować?

Co to znaczy „w sposób mniej korzystny” ❓

Możemy powiedzieć ogólnie, że „mniej korzystny to po prostu „gorszy”. Niby prosta odpowiedź, ale uwierz mi, że już w konkretnych i indywidualnych sprawach pojawiają się wątpliwości 😞

W przypadku sporu, poważne problemy interpretacyjne powoduje sformułowanie „w sposób dla niego mniej korzystny”.

Za każdym razem trzeba oceniać dane postanowienie w szerszym kontekście pozostałych postanowień umownych. Tak naprawdę dopiero kompleksowa analiza całej umowy daje obraz tego, na ile jest ona korzystna dla każdej ze stron.

Na potrzeby artykułu, podam Ci kilka prostych wskazówek praktycznych 👇👇👇

Zapis „mniej korzystny” dla podwykonawcy w zamówieniach publicznych – przykłady z praktyki

Jeżeli w umowie w sprawie zamówienia publicznego kara za zwłokę jest liczona od kwoty wynagrodzenia lub oznaczonej części wynagrodzenia należnego wykonawcy, to analogiczna kara umowna przewidziana w umowie o podwykonawstwo powinna być ustalona od takiej samej podstawy wymiaru wynikającej z tej umowy.

📌 Np. kara za zwłokę wykonawcy liczona jest od kwoty wynagrodzenia lub oznaczonej części wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim razie, tak samo ureguluj karę za zwłokę podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

📌 Np. limit odpowiedzialności z tytułu kar umownych w umowie wykonawcy z zamawiającym ( art. 436 pkt 3 p.z.p.). Brak takiego limitu w umowie podwykonawczej będzie mniej korzystny dla podwykonawcy czyli sprzeczny z ustawą.

✳✳✳

Kilka słów jeszcze o samym limicie kar umownych.

Jeżeli w umowie wykonawczej jest wskazywany limit przez odwołanie się do podstawy jego określenia, również w umowie o podwykonawstwo powinien być określony od takiej samej podstawy wymiaru wynikającej z umowy o podwykonawstwo.

Podsumowując, działa tutaj zasada lustrzanego odbicia. Regulując postanowienia w umowie z podwykonawcą stosujesz te same zasady, które zawiera umowa zawarta pomiędzy wykonawcą i zamawiającym.

Zapis umowny mniej korzystny dla podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Kto może skorzystać z ochrony przewidzianej w art. 463 p.z.p.?

Przepis art. 463 PZP ma zastosowanie do umów podwykonawczych w ramach wszystkich interesujących nas rodzajów umów o zamówienie publiczne (roboty budowlane, usługi lub dostawy).

Przede wszystkim dotyczy bezpośrednich podwykonawców części zamówienia publicznego. Jednakże w wielu przypadkach z art. 463 p.z.p. będą mogli skorzystać na tych samych zasadach również dalsi podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

Przy czym pamiętaj ‼ O ile w stosunku do generalnego wykonawcy podwykonawca będzie miał pełne prawo korzystać z ochrony przewidzianej w art. 463 p.z.p., o tyle nie będzie do tego uprawniony w stosunku do dalszego podwykonawcy. Wtedy bowiem jedynie dalszy podwykonawca będzie mógł korzystać z dobrodziejstwa art. 463 p.z.p.

W jaki sposób podwykonawcy będą mogli korzystać z ochrony przewidzianej w art. 463 p.z.p.?

Jeśli jesteś podwykonawcą, to bądź ostrożny i szczegółowo przenalizuj swoją umowę 🤔.

Zapoznając się z projektem umowy, jako podwykonawca powinieneś zwrócić uwagę (generalnemu) wykonawcy, że w umowie zostały ujęte zakazane postanowienia. Jeśli mimo to umowa nie zostanie zmieniona i trafi do zamawiającego w ramach weryfikacji umów podwykonawczych, zamawiający powinien ją odrzucić jako niezgodną z ustawą.

Mała ciekawostka 👇.

Nie wszystkie niezgodne z art. 463 p.z.p. umowy podwykonawcze będą mogły zostać odrzucone przez zamawiającego. Kontrola zamawiającego sprawowana nad projektami umów podwykonawczych w pełnym zakresie dotyczy wyłącznie podwykonawstwa w umowach o zamówienia publiczne na roboty budowlane.

Dlatego lepiej być czujnym i przezornym. Podwykonawcy w zamówieniach publicznych powinni liczyć przede wszystkim na siebie, aniżeli na generalnego wykonawcę 😉.

Po prostu każdy musi sam zadbać o swoje interesy na budowie albo zrzucić ten ciężar na swojego prawnika 😁.

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – jakie postanowienia są zakazane?

No dobrze. To jakie postanowienia w umowie o podwykonawstwo są zakazane❓

Od razu przejdę do kolejnych przykładów z praktyki 👇

🔅 Naruszeniem art. 463 p.z.p. będzie określenie w umowie o podwykonawstwo kary umownej za to samo zdarzenie w wyższej kwocie niż w umowie zamawiającego z wykonawcą.

🔅 Nie można wprowadzać wyższego limitu odpowiedzialności z tytułu kar umownych w umowie podwykonawczej niż w umowie w sprawie zamówienia publicznego.

Dowód zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia/zaliczki

Celem przepisu art. 447 PZP jest zdyscyplinowanie wykonawcy do bieżącego regulowania należności podwykonawców i dalszych podwykonawców. A tym samym zapobieganie zatorom płatniczym 👍🙂.

Przepis art. 447 p.z.p. dotyczy tylko zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy. I przewiduje dwa przypadki. Wtedy, gdy umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach albo w całości, tj. po wykonaniu całości robót budowlanych.

🔷 Jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 p.z.p., biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

🔶 Jeżeli umowa przewiduje zapłatę całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych, zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek. W takim przypadku udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 p.z.p., biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

Dowód zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy

Jakie skutki ma brak przedstawienia dowodu zapłaty podwykonawcom

 W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom, wstrzymuje się odpowiednio:

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

lub

2) udzielenie kolejnej zaliczki,

– w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

🔔 Dotyczy to dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy konkretnie w zamówieniach publicznych.

Obowiązek przedkładania projektu umowy z podwykonawcom/zastrzeżenia do projektu

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy.

Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Jakie uprawnienia ma zamawiający, który otrzymał projekt umowy z podwykonawcą❓

Odpowiedź znajdziesz poniżej  👇

Zastrzeżenia zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo

Zamawiający, w terminie określonym  w umowie zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, która:

1️⃣ nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2️⃣ przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni. Termin liczymy od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej  dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3️⃣ zawiera postanowienia w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

Brak pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, w terminie określonym w umowie = akceptacja projektu umowy przez zamawiającego 🙂

Obowiązek przedkładania kopii  umowy z podwykonawcom / sprzeciw do umowy

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane mają obowiązek przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

Taki obowiązek musisz wykonać w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiający, w terminie określonym w umowie zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1️⃣  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2️⃣ gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3️⃣ zawiera postanowienia w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób  mniej korzystny dla podwykonawcy niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

Sprzeciw zamawiającego do umowy o podwykonawstwo

🔔 Zamawiający musi zgłosić sprzeciw w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w umowie uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego 👍🙂

Brak obowiązku przedkładania umowy z podwykonawcami

Ustawa przewiduje pewien wyjątek. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane nie przedkłada zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, która spełnia określone warunki.

Przedmiotem tej umowy są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto dotyczy to umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi np. dostawy energii elektrycznej, gazu.

Ale uważaj ‼ Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

Dlatego musisz dokładnie zapoznać się z dokumentacją w sprawie danego zamówienia publicznego.

Obowiązek zgłaszania podwykonawcy

Obowiązek wskazania podwykonawców w ofercie

Zgodnie z art. 462 ust. 2 PZP zamawiający może zażądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Ponadto może nakazać podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Najczęściej uprawnienie to przejawia się poprzez obowiązek wypełnienia tabeli lub formularza, stanowiących integralną część formularza ofertowego albo załącznik do SIWZ 📃

Przepis wskazuje, iż realizacja przez wykonawcę obowiązku informacyjnego na etapie składania ofert może nastąpić wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza zrealizować określone działania, są mu w tym momencie już znane.

W praktyce informacje przedstawione w ofercie wcale nie muszą mieć odzwierciedlenia w tym, jaki zakres obejmie podwykonawstwo w trakcie realizacji umowy. Otóż, wskazany w ofercie zakres podwykonawstwa może ulec zawężeniu lub rozszerzeniu 👍

Ponadto, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia innym podmiotom niż wskazanym w ofercie 🙂

Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez wykonawcę

Na podstawie art. 60 i 121 p.z.p. zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania odpowiednio przez wykonawcę ( poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ) kluczowych zadań dotyczących:

🔶 zamówień na roboty budowlane lub usługi

🔷 prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

🔔 Jeśli z góry wiesz, że jako wykonawca nie podsiadasz odpowiedniego potencjału do samodzielnego wykonania części zamówienia, to zanim  złożysz ofertę zwróć uwagę, czy zamawiający nie ograniczył zakresu podwykonawstwa w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Takie ograniczenie powinno mieć charakter wyjątkowy i odnosić się do kluczowych części zamówienia.

Dotyczy to świadczenia o wysokospecjalistycznym charakterze, stopniu skomplikowania lub którego realizacja wiąże się z koniecznością dysponowania określonymi uprawnieniami. Np. koncesje na wykonywanie danego typu usług.

Podwykonawca a podmiot udostępniający zasoby

Być może znalazłeś się w sytuacji, gdy możliwość złożenia oferty w postępowaniu uzależniona była od potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Jako wykonawca możesz spełnić ten warunek na trzy sposoby:

➡ wykazać się samodzielnym ich spełnianiem

➡ decydując się na wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia z innymi wykonawcami.

⏩  korzystając z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118–123 PZP.

Akurat w przypadku zamówień na roboty budowlane, prawo zamówień publicznych nakłada szczególny obowiązek. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Dotyczy to zatem sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia.

🔔Pamiętaj, że w takich przypadkach, wykonawca nie może sam zrealizować robót budowlanych, niezależnie od tego, jak wysoko ocenia swoje kompetencje.

Umowy o podwykonawstwo i procedura ich zawarcia

Z punktu widzenia prawidłowej realizacji zamówienia publicznego oraz ochrony interesów podwykonawcy warto solidnie zredagować umowę o podwykonawstwo. Dlatego nie ryzykuj i pochopnie nie podpisuj umowy o podwykonawstwo. Najpierw upewnij się, że umowa spełnia odpowiednie warunki. Możesz też zlecić analizę umowy prawnikowi, który sprawdzi wszystko za Ciebie 😊

Punktem wyjścia jest treść umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą. To właśnie umowa o generalne wykonawstwo wyznacza minimalny standard umowy z podwykonawcą.

Jako podwykonawca, na co musisz zwrócić szczególną uwagę❓

Spójrz proszę poniżej 👇👇👇

Wymagania umowy o podwykonawstwo PZP

W umowie o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych obowiązuje:

  1. forma pisemna
  2. charakter odpłatny ( musi być uregulowana wysokość wynagrodzenia i sposób rozliczenia)
  3. zakaz stosowania klauzul niedozwolonych ( tzw. klauzule abuzywne)
  4. obowiązek określenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy
  5. konieczność przewidzenia zaliczek oraz reguł ich rozliczania
  6. określenie zasad waloryzacji wynagrodzenia.

Zgłoszenie umowy podwykonawczej wg PZP

Zgłoszenie umowy podwykonawczej i cała związana z tym procedura, o której napisałam powyżej jest bardzo ważna. Bowiem prawidłowe zgłoszenie podwykonawcy w zamówieniach publicznych, uruchamiania możliwość uzyskania od zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Albo po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

💰Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 💰

We wcześniejszej części tego artykułu znajdziesz szczegóły, na jakich zasadach przedkłada się zamawiającemu projekt umowy podwykonawczej / kopię zawartej umowy z podwykonawcą ☝☝☝

Bezpośrednia zapłata podwykonawcy przez zamawiającego

Skutki niedochowania procedury zgłoszenia umów podwykonawczych

Przepis art. 465 p.z.p. określa zasady dokonywania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

Dotyczy to umowy, której przedmiotem są roboty budowlane,  dostawy lub usługi.

🔔 Zatem warunkiem bezpośredniej zapłaty jest zgłoszenie podwykonawcy w sposób, który już opisałam wyżej.

Czy brak zgłoszenia stanowi przesłankę odmowy bezpośredniej płatności przez zamawiającego?

Pamiętasz jak powyżej wyjaśniłam, że obok ochrony wynikającej z przepisów Prawa zamówień publicznych, podwykonawcy objęci są ochroną Kodeksu cywilnego. Mowa tutaj o solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców.

Zamawiający, aby być solidarnie odpowiedzialnym za zapłatę podwykonawcy należnego wynagrodzenia, musi mieć wiedzę o podwykonawcy i wysokości jego wynagrodzenia.

Tylko prawidłowa procedura zgłoszenia podwykonawcy czy to na gruncie pzp, czy to w oparciu o kodeks cywilny zapewnia podwykonawcy możliwość uzyskania bezpośredniej zapłaty.

Tutaj znajdziesz szczegóły 👇:

⏩⏩⏩ o odpowiedzialności solidarnej inwestora (zamawiającego ) i generalnego wykonawcy ⏪⏪⏪

Umowy o podwykonawstwo a zapłata wynagrodzenia podwykonawcy

Umowa o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych ma charakter odpłatny, co bezpośrednio wynika z definicji legalnej 💰

Co ciekawe, prawo zamówień publicznych chroni podwykonawców wskazując ograniczenia w zakresie ustalania terminu wypłaty tego wynagrodzenia.

Patrz niżej 👇

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 📅.

Oczywiście jako podwykonawca, masz prawo negocjować jak najkrótszy termin zapłaty 😉

Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy

Poza zgłoszeniem, podstawą dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest uchylenie się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

Dotyczy to tylko umów, których przedmiotem są roboty budowlane.

Także jako wykonawca masz w pewnym zakresie wpływ na bezpośrednią zapłatę. Dotyczy to oczywiście tylko uzasadnionych przypadków braku zapłaty z Twojej strony.

Bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawców budowlanych

Zgodnie z art. 465 PZPZ, bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Uważaj ‼

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez zamawiającego.

Dlatego nie wstrzymuj zbyt pochopnie zapłaty podwykonawcom. Każdy przypadek musi być uzasadniony. W przeciwnym razie, skutki mogą być naprawdę daleko idące 😟

Bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawców budowlanych

Zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy

Jeśli jako wykonawca zgłosisz uwagi co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie wskazanym przez zamawiającego, to zamawiający może:

🟢 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

🟡 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

🔵 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – Waloryzacja staje się kluczową kwestią

Najpierw kilka słów o umowie zawieranej  przez wykonawcę z zamawiającym. Bowiem ma to bezpośredni wpływ na możliwość waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców.

Otóż, umowa z wykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Dotyczy to przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia  (art. 439 pzp).

W aktualnym stanie prawnym, klauzule waloryzacyjne są zatem obowiązkowe w każdej umowie w sprawie zamówienia, której czas realizacji przekroczy 6 miesięcy ( wcześniej musiał przekroczyć 12 miesięcy ).

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy

Jaki wpływ na podwykonawców będzie miała waloryzacja wynagrodzenia (generalnego) wykonawcy❓

Otóż wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z klauzulami waloryzacyjnymi zawartymi w umowie z zamawiającym, będzie miał obowiązek zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę.

Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy następuje w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

Ale uwaga! Muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

1️⃣ przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi

2️⃣ okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Waloryzacja wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane

Celem art. 439 p.z.p. jest urealnienie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 👍

Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się przede wszystkim wzrost odpowiednio cen lub kosztów.

Niemniej jednak możliwe jest też ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie 🤔

Co zatem powinno znaleźć się w umowie, aby dokonać skutecznie waloryzacji?

W umowie w sprawie zamówienia publicznego określa się:

🔷poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia. Ponadto, początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia

🔶 sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

– z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów. W szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

– przez wskazanie innej podstawy. W szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia

🔷 sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy

🔶maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo to termin zdefiniowany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Pamiętaj,  że umowa o podwykonawstwo jest zdefiniowana w ustawie prawo zamówień publicznych. Osobiście uważam, że to duża zaleta. Bowiem podwykonawcom należy się na budowie odpowiednia ochrona. Rola podwykonawców w budownictwie jest ogromna, a w łańcuchu uczestników inwestycji budowlanej podwykonawcy są na szarym końcu 😕

Dlatego jeśli jesteś podwykonawcą, to zawalcz o swoje prawa już na etapie negocjowania warunków umownych. Im lepiej się zabezpieczysz w umowie, tym mniej problemów unikniesz na budowie 💪

Poza ochroną, która zapewnia Tobie ustawa prawo zamówień publicznych, jest jeszcze sporo innych postanowień umownych, które warto zamieścić w umowie. Dzięki nim, w razie sporu z wykonawcą będziesz miał gotowe rozwiązania👍

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Twoja umowa powinna być jak „mapa drogowa” na wypadek, gdy w pewnym momencie staniesz na rozdrożu. Albo wtedy, gdy Twoje drogi z wykonawcą przetną się zmierzając do kolizji.

☎📧 Jeśli potrzebujesz pomocy w zabezpieczeniu swoich praw i interesów w umowie o roboty budowlane, to  zapraszam do kontaktu 😊

Oferuję wsparcie prawne, bez względu na to, czy umowę o podwykonawstwo zawierasz w ramach prywatnych inwestycji, czy też na gruncie zamówień publicznych.

Umowa o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

Ingerencja w treść umowy

Jakkolwiek jest wiele aspektów, w ramach których wykonawca ma możliwość swobodnego uregulowania zasad współpracy z podwykonawcą, to jednak zamawiający może ingerować w treść umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane.

Takie możliwości stwarzają przepisy prawa zamówień publicznych.

Ochrona podwykonawcy w zamówieniach publicznych wynika bezpośrednio z art. 464 oraz art. 437 ust. 1 PZP.

W jakim zakresie przepisy ingerują w tzw. zasadę swobody umów w przypadku umowy podwykonawczej w zamówieniach publicznych ❓

Odpowiedź znajdziesz poniżej 👇👇👇

Zakres zastosowania przepisów Pzp do podwykonawstwa

Powyżej wymienione przepisy przewidują szczególne wymogi w zakresie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, takie jak:

🔴 obowiązek przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo

🟡 wskazanie terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń

🟠 obowiązek przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi (w ramach umowy o roboty budowlane)

🟢 zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

🔵 wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

🟤 zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami

🟣 wysokość kar umownych.

Czyli ustawa ingeruje w najważniejsze obszary relacji na linii wykonawca  ➡podwykonawca ➡ dalszy podwykonawcy.

Zamówienia publiczne podwykonawcami stoją

Ośmielę się stwierdzić, że rynek zamówień publicznych daje ogromne możliwości biznesowe właśnie dla podwykonawców. Przede wszystkim w przypadku dużych zamówień ponieważ generalny wykonawca zwykle nie posiada odpowiedniego potencjału do samodzielnej realizacji całego zadania.

Stąd pojawia się potrzeba skorzystania z usług całej plejady podwykonawców 👷‍♀️👷‍♂️👷‍♀️👷‍♂️👷‍♀️

Z moich doświadczeń wynika, że przede wszystkim rozchwytywani są ci podwykonawcy, którzy maja kompetencje i doświadczenie w ściśle wyspecjalizowanych obszarach działalności budowlanej.

Ale zapewne wiesz z własnego doświadczenia, że im więcej podmiotów na budowie, tym więcej możliwości do wygenerowania sporów. Tym bardziej w dobie  aktualnego stałego wzrostu cen, trudności w zdobyciu niektórych materiałów budowlanych czy wciąż rosnących kosztów pracy / kosztów pośrednich.

🔺Dlatego tak istotne jest prawidłowe ustalenie zasad współpracy pomiędzy przedsiębiorcami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia publicznego 🔺

Dobra umowa o roboty budowlane to dziś podstawa 👍😊

Możliwości i warunki skorzystania z podwykonawcy

Generalną zasadą obowiązującą na płaszczyźnie Prawa zamówień publicznych jest swoboda decyzyjna wykonawcy co do skorzystania i zakresu skorzystania z podwykonawstwa.

Z takim małym ALE‼ Wyjątki bowiem przewidują przepisy art. 121 oraz art. 60 Pzp, o czym była już mowa powyżej.

Z przepisów tych wynika, że zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania odpowiednio przez wykonawcę lub poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie w zakresie zamówienia publicznego kluczowych, wskazanych w tych przepisach zadań.

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Zatem możliwość skorzystania z podwykonawcy / podwykonawców zawsze wymaga indywidualnej oceny przy uwzględnieniu specyfiki danego zamówienia oraz wymogów zamawiającego określonych w dokumentach zamówienia.

Jeśli jesteś wykonawcą, który podpisał umowę w sprawie zamówień publicznych i szukasz aktualnie podwykonawców, to uważaj.

Brak spełnienia wielu wymogów ustawowych stawianych podwykonawstwu zazwyczaj prowadzi do przykrych sankcji w stosunku do wykonawcy.

Podwykonawca też musi być ostrożny. Niedochowanie przesłanek ustawowych spowoduje  brak lub słabszą ochronę interesów podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Co jednak jeśli zmawiający w całości pominął kwestię podwykonawców?

Odpowiedź na powyższe pytanie możesz znaleźć w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 grudnia 2014 roku (sygnatura KIO 2593/14), wydanym jeszcze na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów.

Wyrażono w nim pogląd, że zasadą jest możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom (art. 36a ust. 1 p.z.p.). Wykonawca może korzystać z tego uprawnienia w sposób dowolny, chyba że zamawiający ograniczy taką możliwość (art. 36a ust. 2 p.z.p.).

Skoro ustawodawca z góry nie narzuca obowiązku osobistego świadczenia przez wykonawcę, to odstępstwo od tej zasady musi wynikać z podjętych przez zamawiającego decyzji.  Przy czym intencje zamawiającego w tym zakresie powinny być wyrażone bezpośrednio i jednoznacznie.

Obligatoryjne postanowienia umowy o podwykonawstwo na gruncie PZP

Pora na podsumowanie 🙂

Możemy założyć, że niezależnie od rodzaju zamówienia, w ramach którego zawierana jest umowa o podwykonawstwo, powinna ona obligatoryjnie zawierać postanowienia precyzyjnie określające:

🔹 przedmiot umowy o podwykonawstwo

🔸 wysokość wynagrodzenia podwykonawcy

🔹 termin realizacji umowy przez podwykonawcę

🔸 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (zasady rozliczenia wynagrodzenia).

Prawidłowe uregulowanie każdego z powyższych punktów zabezpiecza absolutne minimum Twoich interesów jako podwykonawcy.

A jeśli jesteś generalnym wykonawcą, to uchroni Cię przed sankcjami za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych.

Tylko, czy tyle wystarczy żeby zabezpieczyć najważniejsze interesy na budowie❓

Jeśli mogę Ci coś doradzić, to pomyśl także o innych zapisach w umowie, tych poniżej 👇

Fakultatywne postanowienia umowy o podwykonawstwo na gruncie PZP

Ponadto, jako podwykonawca pamiętaj jeszcze o zapewnieniu sobie prawa do skorzystania z bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od zamawiającego. Warto się zabezpieczyć na wypadek, gdyby Twój kontrahent uchylał się od zapłaty.

Jest również wiele dodatkowych (fakultatywnych) postanowień, które warto zawrzeć w swojej umowie o podwykonawstwo mimo, że ustawa ich nie narzuca.

Dla przykładu, są to zasady odbiorów robót, procedury zawierania protokołów odbiorów częściowych/końcowego.

Przeczytaj koniecznie:

⏹ Protokół odbioru robótM.in. o tym, jak prawidłowo sporządzić protokół odbioru robót? Jakie są rodzaje odbiorów na budowie?  Jakie skutki prawne wynikają z protokołu odbioru? I kiedy można odmówić odbioruJednostronny protokół odbioru robót budowlanych – kiedy go sporządzić?

✳✳✳

Z kolei punktu widzenia generalnego wykonawcy warto uregulować zasady wykonania zastępczego, gdy podwykonawcy w zamówieniach publicznych zawiodą . Więcej informacji znajdziesz tutaj 👇

⏹ Jak zlecić wykonanie zastępcze? O przesłankach skutecznego zlecenia wykonawstwa zastępczego w umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło. Czyli w jakich sytuacjach i w jaki sposób powierzyć osobie trzeciej realizację robót, gdy wykonawca zawiódł. Na koniec, o zasadach wykonania zastępczego w zamówieniach publicznych.

✳✳✳

Ostatnia istotna kwestia warta uwagi to regulacja warunków rozwiązania umowy.

Przeczytaj również:

⏹ Odstąpienie od umowy o roboty budowlane i umowy o dziełoUstawowe i umowne podstawy prawa odstąpienia od umowy przez inwestora (zamawiającego) i wykonawcę. Zagadnienie dopuszczalności częściowego odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia w zakresie rozliczenia zaliczki czy zapłaty umownej.

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – FAQ

Na koniec odpowiedzi najczęściej zadawane pytania odnośnie do tematu podwykonawców w zamówieniach publicznych.

Kto jest podwykonawcą w zamówieniach publicznych?

Prawo zamówień publicznych nie podaje definicji podwykonawcy. Ogólnie można jednak wywnioskować, że podwykonawcą jest podmiot, który sam nie ubiega się o udzielenie mu zamówienia publicznego. Jednakże w przypadku wyboru określonego wykonawcy, podwykonawca uczestniczy w realizacji robót budowlanych na  podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Kiedy nie trzeba zgłaszać podwykonawcy Pzp?

Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Może również zażądać podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Nie musi natomiast wymieniać konkretnych podwykonawców, jeśli nazwy podwykonawców na etapie składania ofert nie są mu znane. W takim przypadku, wykonawca może ograniczyć się do wskazania ogólnie w ofercie podwykonawstwa w dopuszczalnym zakresie zamówienia bez zgłaszania konkretnych podmiotów.

Czy można zapłacić bezpośrednio podwykonawcy?

Na warunkach określonych w ustawie można dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w zamówieniach publicznych.

Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest m.in. zobowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag. Uwagi dotyczą zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wyznaczony termin do zgłaszania uwag nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

Katarzyna Sabynicz
radca prawny

 

Zdjęcia: Photo by Sol on Unsplash; Andrei Bălănescu on Pixabay. Towfiqu barbhuiya on Pexels; Andre Mouton on Unsplash; Lukasz Radziejewski on Unsplash. Alena Darmel on Pexels; Disha Sheta on Pexels; Gerd Altmann on Pixabay; Leah Newhouse on Pexels; 652234 on Pixabay

***

Umowa o podwykonawstwo

Dobra umowa o podwykonawstwo czy też umowa podwykonawcza to coraz częściej klucz do sukcesu już prawie każdej inwestycji budowlanej.

Dlaczego podwykonawcy są tak ważni na budowie?

Otóż, potrzeba angażowania podwykonawców w robotach budowlanych wynika z coraz większej specjalizacji i detalizacji usług poszczególnych przedsiębiorców budowlanych 👷‍♀️👷‍♂️

Dlatego ten artykuł przeznaczony jest dla generalnych wykonawców, podwykonawców oraz inwestorów. Każdy uczestnik inwestycji budowlanej powinien znać swoje prawa i obowiązki [Czytaj dalej…]

***

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane należy do grupy tzw. umów nazwanych.

Co to w praktyce oznacza?

Otóż, w zasadniczej części jest ona uregulowana w kodeksie cywilnym w specjalnie przeznaczonej dla niej części (Tytuł XVI, art. 647 k.c. – 658 k.c.).

Zatem, jeśli wykonujesz bądź zlecasz wykonanie robót, które wpisują się w kodeksową definicję umowy o roboty budowlane, to nawet jeśli użyjesz innej nazwy swojej umowy [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Katarzyna Sabynicz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  2 komentarze

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Piotr 28 lutego, 2024 o 19:22

  Świetny artykuł. Rzeczywiście sporo jest różnic między taką typową umową z podwykonawcą, a umową w zamówieniach publicznych. Chciałem jeszcze dopytać o tą waloryzację. Nie spotkałem się wcześniej z obowiązkiem waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy. Przy czym tak jak wcześniej pisałem, nie mam jeszcze doświadczenia w zamówieniach publicznych. Dopiero zaczynam. Myślałem, że waloryzacja musi wynikać z umowy o podwykonawstwo. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy to oznacza, że jeśli w mojej umowie z zamawiającym jest ta waloryzacja to ona z automatu przechodzi na wszystkich moich podwykonawców bez względu na treść naszych umów ?

  Odpowiedz

  Katarzyna Sabynicz 29 lutego, 2024 o 15:53

  Dzień dobry Panie Piotrze. Dziękuję za kolejną wiadomość. Obowiązek waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy w oparciu o art. 439 ust. 5 p.z.p., następuje automatycznie. Mówiąc wprost, wykonawca, którego wynagrodzenie faktycznie zostało zwaloryzowane przez zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Ale uwaga! Dotyczy to podwykonawcy, z którym wykonawca zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących robót podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
  Obowiązek zwiększenia wynagrodzenia nie dotyczy wszystkich podwykonawców. Dotyczy on wyłącznie takiego zakresu prac zleconych przez wykonawcę, które odnoszą się do konkretnych pozycji kosztowych będących podstawą waloryzacji dokonywanej przez zamawiającego na rzecz wykonawcy. Wykonawca i podwykonawca muszą w tym zakresie dokonać odpowiedniej zmiany łączącej ich umowy o podwykonawstwo.
  Więcej szczegółów w Pana indywidualnej sprawie mogłabym podać dopiero po zapoznaniu się z treścią umowy, którą Pan zawarł z zamawiającym w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli potrzebuje Pan pomocy, to serdecznie zapraszam do kontaktu celem skorzystania z porady prawnej. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: