Katarzyna Sabynicz

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcy prawnego i specjalizuję się w doradztwie prawnym i reprezentacji w sprawach sądowych, których przedmiotem jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, spory o własność i podziały majątkowe oraz obsługa prawna przedsiębiorców z branży budowlanej i pokrewnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Prawo budowlane 2023. Część II

Katarzyna Sabynicz26 czerwca 2023

Poniżej znajduje się ciąg dalszy tematu 👉 Prawo budowlane 2023. Pierwszą część artykułu znajdziesz tutaj.

Kontynuujemy wątek postępującej cyfryzacji procesu budowlanego.

W tej części artykułu znajdziesz odpowiedzi na dalsze ważne pytania, w szczególności:

Na czym polega rozbudowa portalu e-Budownictwo? Jak działają rejestry SOPAB, c-KOB, e-CRUB, CEEB, e-SNRWB, RWDZ? Czy coś się  zmieniło przy rozbiórkach? Co się kryje pod planowanym wprowadzeniem  nowych definicji – przydomowy schron i ukrycie doraźne? Co już funkcjonuje, a które zmiany są dopiero na etapie projektów?

Nie traćmy więc czasu i żwawym krokiem przeskoczmy do części drugiej nowelizacji – Prawo budowlane 2023 😀

Prawo budowlane 2023

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego

Kolejnym ważnym krokiem w procesie cyfryzacji budownictwa i zmian w prawie budowlanym jest wprowadzenie elektronicznej książki obiektu budowlanego (zwanej w skrócie system e-KOB).

Może już wiesz, że od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy Prawa budowlanego regulujące kompleksowo prowadzenie książki obiektu budowlanego. W tym elektronicznie w systemie o nazwie – Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (systemie c-KOB).

Jest to aplikacja, w której każdy właściciel albo zarządca będzie dokonywał wpisów w następującym zakresie (uregulowanym w przepisie art. 60a Pr. bud.):

🔸 informacje o obiekcie budowlanym,

🔹 informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,

🔸 informacje o przeprowadzanych kontrolach,

🔹 ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące obiektu budowlanego z danymi osób, przez które zostały sporządzone;

🔸 roboty budowlane związane z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania,

🔹 katastrofy budowlane,

🔸decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.

Poza dokonywaniem wpisów, system ten będzie przechowywał dane przez 10 lat od dnia zamknięcia książki obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 60b Pr. bud. – elektroniczna książka obiektu budowlanego nie będzie wymagana dla wszystkich obiektów. Wyłączone są takie inwestycje jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki garażowe i gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej, obiekty budownictwa zagrodowego i letniskowego. Kolejne wyjątki, to budynki niewymagające pozwolenia a jedynie zgłoszenia (z wyłączeniem sieci gazowych), drogi lub obiekty mostowe, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego.

System C-KOB

System c-KOB jest już dostępny 😊

Na tej stronie opublikowano obszerną dokumentację, a nawet filmy instruktażowe. Każdej książce obiektu budowlanego prowadzonej elektronicznie, nadawany jest indywidualny numer w systemie c-KOB. W celu założenia elektronicznej książki obiektu budowlanego oraz dokonywania w niej wpisów uprawnione osoby muszą posiadać konto w systemie c-KOB.

System c-KOB

Zatem, aby prowadzić książkę obiektu budowlanego i korzystać z aplikacji c-KOB musisz posiadać jedną z powszechnie znanych usług zaufania:

🟣 profil zaufany

🟡 e-dowód

🟢 konto w jednym z banków świadczących usługę zaufania.

Zatem klasyka 😉

Podczas rejestracji konta będziesz musiał podać  dane dotyczące:

1️⃣ właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,

2️⃣ osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy,

3️⃣ obiektu budowlanego,

4️⃣ plus dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela lub zarządcy do obiektu budowlanego.

Pamiętaj ! Jeśli dojdzie do zbycia obiektu budowlanego, to dotychczasowy właściciel lub zarządca jest zobowiązany do przekazania książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej nowemu właścicielowi lub zarządcy. Przedmiotowe przekazanie będzie następować w systemie c-KOB. Jeśli nie dokona się przekazania, dotychczasowemu właścicielowi lub zarządcy grozi kara grzywny 😞

Do prowadzenia książki obiektu budowlanego założonej zgodnie z art. 64 Pr. bud. w brzmieniu dotychczasowym (czyli do 01.01.2023r.) stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do 31 grudnia 2023r. właściciel lub zarządca obiektu budowlanego mogą założyć książkę obiektu budowlanego w formie papierowej. Przy czym uwaga! Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który założył książkę obiektu budowlanego w formie papierowej, do 31 grudnia 2026 r. będzie musiał założyć ją elektronicznie w systemie c-KOB.

Natomiast od 2027r. cały system c-KOB będzie dostępny już wyłącznie w formie elektronicznej.

Prawo budowlane 2023 z systemem e-CRUB

Zupełnie nowym oprogramowaniem, w ramach nowelizacji Prawo budowlane 2023 r. jest elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (w skrócie: system e-CRUB).

Wyszukiwarka e-CRUB ruszyła oficjalnie 1 sierpnia 2022 r. i zastąpiła dotychczasowy Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB).

Szczegółowy wykaz danych jakie możesz znaleźć w systemie e-CRUB znajduje się w art. 88a ust. 2 Pr. bud. Obejmuje on dane osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę wpisu do rejestru, informacje o wykształceniu. A także informacje o zakresie uprawnień budowlanych (numer, specjalność i zakres uprawnień) 🤔

Znajdziesz tutaj nawet dane identyfikujące decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Taką informację odszukasz w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Jakie korzyści z systemu e-CRUB ?

Dużym plusem jest fakt, że decyzja o wpisie do rejestru została zautomatyzowana 🤗 W systemie e-CRUB dane pojawią się zaraz po zdanym egzaminie, bez konieczności wglądu w dokumenty papierowe.

System ma być zarządzany na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP.

Wyszukiwarka e-CRUB pozwoli inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta, szybko sprawdzić ich kwalifikacje i uprawnienia. Te same dane będzie mógł sprawdzić urzędnik, weryfikujący uprawnienia osób, bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe.

Dzięki automatyzacji decyzji o wpisach w e-CRUB, osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, będą mogły szybciej korzystać ze swoich uprawnień 👷‍♂️👷‍♀️

Oczywiście dane, o których mowa powyżej nie są dostępne dla wszystkich.

GINB udostępnił dwie wyszukiwarki: wyszukiwarkę publiczną e-CRUB oraz wyszukiwarkę dla organów. Wyszukiwarka, do której dostęp jest powszechny nie udzieli nam informacji w zakresie szczegółowych danych osób wpisanych do rejestru takich jak nr PESEL czy informacji w zakresie nałożenia kar na osobę wpisaną do e-CRUB.

Także, jeśli jesteś w tej bazie, to w kontekście ochrony części danych, możesz spać spokojnie 🙂

System e-CRUB

Ciekawostka

Do systemu e-CRUB zostały wpisane automatycznie wszystkie osoby, które nabyły uprawnienia budowlane od dnia 1 stycznia 1995 r. Z kolei osoby, które nabyły uprawnienia przed tą datą w celu wpisania do systemu muszą złożyć wniosek do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, do którego przynależą. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GINB do rejestru zostało wpisane już ok. 130 tys. osób 😲

Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadza system e-CRUB jest brak obowiązku załączenia kopii uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do izb we wnioskach o pozwolenie na budowę. Jak również w innych wnioskach i zgłoszeniach składanych do organów administracji architektoniczno-budowlanej przez osoby wpisane do tego rejestru.

To jest kolejny krok do ograniczania papierologii 🤗

Jednak najważniejsze korzyści z nowego systemu e-CRUB są następujące:

🟢 inwestorzy korzystający z usług osób posiadających uprawienia budowlane, będą mogli szybko sprawdzić ich uprawnienia,

🟡 organy będą mogły w prosty sposób zweryfikować w aplikacji dane osób pełniących samodzielne funkcje techniczne,

🔵 osoby ubiegające się o uprawniania budowlane nie będą czekać na decyzję Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

System pobiera dane bezpośrednio z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień budowlanych poprzez API.

Publiczna wyszukiwarka e-CRUB dostępna tutaj. 

Rejestr umożliwia szybsze rozpoczęcie procesu budowlanego przez uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Docelowo będzie zintegrowany z innymi systemami, wymagającymi potwierdzania posiadania uprawnień budowlanych 🙂

Pozwolenia na rozbiórkę w prawie budowlanym w 2023 roku

Pozwól proszę, że w tym miejscu usystematyzuję Twoją wiedzę w sposób jeszcze bardziej kompleksowy.

Ważna zmiana przepisów miała miejsce już dnia 10.08.2022r. :

 ⏺ nowelizacja art. 30b pr. bud.:

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się w postaci papierowej albo formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Formularz wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 4 Pr. bud., w formie dokumentu elektronicznego  udostępnia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego na portalu e-Budownictwo.

 ⏺ nowelizacja art. 31 Pr. bud.:

Zgłoszenia rozbiórki (w przypadkach, gdy nie wymaga się decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę) dokonuje się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Formularz zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w art. 31 ust. 1 Pr. bud., w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia również na portalu e-Budownictwo.

Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę budynku – kiedy nie trzeba mieć?

Zgodnie  z art. 31 ust. 1 i 1b Pr. bud., nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, a co do zasady wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską o wysokości poniżej 8 m. Jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

A kiedy nie trzeba mieć pozwolenia ani zgłoszenia na rozbiórkę ?

Z kolei na podstawie art. 31 ust. 1a i 1b Pr. bud. nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę ani zgłoszenia, rozbiórka:

🔶 obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę;

🔷 budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, niewpisanych do  rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską.

Pozwolenie na rozbiórkę – wykaz dokumentów

Zgodnie  z art. 30b Pr. bud., do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołącza się:

1) zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię;

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

5) pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów. Nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

6) projekt rozbiórki lub jego kopię – w zależności od potrzeb.

No dobrze. Koniec obowiązków po Twojej stronie 😀 Pora na obowiązki organów, do których składasz dokumenty, a potem musisz się uzbroić  w cierpliwość i ze stoickim spokojem czekać na decyzję.👇

Zgłoszenie rozbiórki

Nowe prawo budowlane 2023.

Kary za nieterminowe wydawanie pozwoleń na rozbiórkę

Nowe prawo budowlane 2023 zakłada wprowadzenie przepisów umożliwiających nakładanie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 👍 Dotychczas brakowało jednoznacznej i konkretnej  regulacji w tym zakresie, co budziło szereg wątpliwości zarówno po stronie inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej. Teraz ma się to zmienić.

Szczegóły znajdziesz w moim poprzednim wpisie Prawo budowlane 2023. Część I. Omówiona tam regulacja art. 35 ust. 6 Pr. bud. w planach ma mieć odpowiednie zastosowanie również do wydawania pozwoleń na rozbiórkę.

Ponadto, w nowym prawie budowlanym doprecyzowane mają zostać dotychczasowe rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. I teraz uwaga! Rejestry mają też obejmować wnioski o pozwoleniu na rozbiórkę i decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę.

Myślę, że to ważne ponieważ  tylko na podstawie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym rozbiórki) można sprawdzić terminowość wydawania pozwoleń i nałożyć kary za przekroczenie terminów.

Aktualnie wszyscy borykamy się z wysoką inflacją. Szczególnie na budowie wykonawcy / podwykonawcy to odczuwają. W końcu wynagrodzenia umowne są zazwyczaj ryczałtowe  😥

Dlatego skrócenie procesu inwestycyjnego do niezbędnego minimum jest dziś ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Zdarza się, że przeszkodą w szybkim i sprawnym działaniu są niestety urzędy. Stąd pomysł aby zwalczać za pomocą kar, przewlekłe działania administracyjne przy wydawaniu decyzji m.in. w zakresie pozwolenia na rozbiórkę.

Może się uda. Tylko w mojej ocenie istotna jest nie sama regulacja w przepisach, ale rzeczywiste i sprawne jej egzekwowanie. Zobaczymy, jak będzie w praktyce 🤔

Elektronizacja w budownictwie będzie postępować

Musisz się liczyć , że stopniowo projektowane będą dalsze zmiany zmierzające do wymogu składania wniosku o rozbiórkę wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. To samo może dotyczyć zgłoszenia rozbiórki. Docelowo pewnie można będzie go dokonywać wyłącznie w wersji elektronicznej. Przekonamy się  co przyniesie przyszłość. Część z moich Klientów cieszy się z cyfryzacji. A Ty jakie masz zdanie? Jeśli chcesz się podzielić opinią, zapraszam do napisania komentarza pod artykułem 🙂

Zmiany w prawie budowlanym 2023.

Rozbudowa portalu e-Budownictwo

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane w 2023 r. przewiduje też sporą rozbudowę obecnie już funkcjonującej i coraz bardziej popularnej strony e-budownictwo.

Portal e-Budownictwo już teraz umożliwia inwestorom dostęp do 26 wniosków i zgłoszeń w procesie inwestycyjno-budowlanym. A także możliwość sprawdzenia statusu swojego wniosku.

Portal e-Budownictwo

Celem serwisu e-Budownictwo od początku było:

1️⃣ podwyższenie standardu obsługi obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym,

2️⃣ uruchomienie narzędzia komunikacji z urzędem w trakcie pandemii,

3️⃣ udostępnienie ujednoliconych formularzy na jednej platformie – wygodnej dla użytkownika,

4️⃣ oszczędność czasu dla inwestorów – załatwianie spraw bez wychodzenia z domu,

5️⃣ redukcja zużycia papieru w administracji (skala to rzekomo 22,5 tys. ton dla jednej procedury pozwolenia na budowę rocznie 😱).

Koniec papierowych dokumentów

Jak w praktyce działa portal e-Budownictwo?

Poniżej najważniejsze funkcje, z których  możesz skorzystać:

🔹 bramka dostępu do wszystkich systemów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

🔸 interaktywny przewodnik analizujący potrzeby i prowadzący użytkownika “za rękę” do konkretnej usługi lub wniosku,

🔹 rozbudowana sekcja “Pytań i odpowiedzi”,

🔸 formularz kontaktowy / infolinia / automatyczny helpdesk,

🔹 konto użytkownika,

🔸 docelowo jedno logowanie do wszystkich usług GUNB za pośrednictwem login.gov.pl,

🔹 lista polecanych stron/linków związanych z budownictwem,

🔸 opcjonalnie konto dla organów (różni się innym widokiem portalu i treścią dla organów).

Jeśli korzystasz z dobrodziejstw cyfryzacji prawa budowlanego, to podziel się w komentarzu pod artykułem. Napisz, co sprawnie działa albo na jakie problemy można trafić 🙂

Wymiana doświadczeń w elektronicznych systemach prawnych ułatwi nam wszystkim życie.

Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych

(RWDZ)

W drugiej połowie 2021r. zakończono prace nad nową elektroniczną wersją wyszukiwarki Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych (dalej: RWDZ).

Najważniejszą wdrożoną zmianą jest budowa interfejsu API, dzięki któremu RWDZ będzie mógł pobierać dane z innych systemów w pełni automatycznie. Będzie również możliwa integracja nowego RWDZ m.in. z programem dziedzinowym do obsługi procesów budowlanych wykorzystywanym w starostwach powiatowych, serwisem e-Budownictwo i innymi, powstającymi w przyszłości rozwiązaniami IT.

Połączenie systemu RWDZ, do którego dzisiaj urzędnicy muszą wprowadzać dane ręcznie, z pozostałymi systemami może korzystnie wpłynąć na czas obsługi postępowań w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę 🙂 Urzędnicy w organach administracji architektoniczno – budowlanej (tzw. Organy AAB) muszą bowiem w ciągu całego roku wprowadzać dane do systemu RWDZ z ponad 300 tys. wniosków o pozwolenie na budowę.

Rejestr wniosków decyzji i zgłoszeń RWDZ

Inną ważną zmianą jest wprowadzenie nieograniczonej czasowo możliwości edycji części wprowadzonych danych. W nowym RZWD została zdjęta 24-godzinna blokada tych sekcji, w których wprowadzane dane nie mają wpływu na ocenę terminowości. Dotyczy to np. takich danych jak: imię i nazwisko oraz nazwa inwestora, adres inwestora, dane inwestycji, inne.

W momencie zakończenia postępowania tj. wydania decyzji / przyjęcia inwestycji bez sprzeciwu – dane te będą po prostu blokowane.

Ciekawostka 💡

Wiesz, że Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w wersji elektronicznej powstał już w 2013 r.? Jego celem było ułatwienie nadzorowania przez organ wyższego stopnia terminowości wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę. Następowało to poprzez gromadzenie informacji na temat zgłaszanych przez inwestorów wniosków.

Z kolei nowa wersja systemu jest dostępna od 22 listopada 2021r.

Prawo budowlane 2023 – nowe systemy elektroniczne

Uproszczenie procesu inwestycyjnego, jego deregulacja i cyfryzacja są na pewno bardzo pożądanymi działaniami wychodzącymi naprzeciw wymogom czasów i oczekiwaniom inwestorów. Liczba zawiłości naszego Prawa Budowlanego sprawia, że takie działania są bardzo potrzebne.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że będą one kontynuowane z jeszcze większym rozmachem i naciskiem na uproszczenie i zwiększenie przejrzystości zarówno samych przepisów budowlanych, jak i wynikających z ich zapisów procedur. Jak wiesz z tym ostatnim jest największy problem 😩

Przejdźmy zatem do poszczególnych platform elektronicznych 👇

e- SNRWB

Mamy nowy elektroniczny System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych (w trudnym do wymówienia skrócie e-SNRWB). Dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu i raportowemu, system ma pomagać w usprawnieniu czynności kontrolnych. A ponadto usprawnić przekazywanie informacji pomiędzy jednostkami Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz do Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

e-SNRWB jest de facto wewnętrznym systemem dla organów nadzoru rynku wyrobów budowlanych. Gromadzą w nim informacje o działaniach prowadzonych przez Głównego Inspektora oraz 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w zakresie badania i kontrolowania wyrobów budowlanych.

Dzięki nowym funkcjonalnościom inspektorzy, którzy prowadzą kontrole w obszarze wyrobów budowlanych mają teraz możliwość bieżącego wprowadzania danych do systemu podczas prowadzenia tych czynności. Wzajemny dostęp do zgromadzonych informacji ma na celu ujednolicenie ustaleń organów w podobnych sprawach.

W systemie są gromadzone również informacje dotyczące wydanych opinii dla organów celnych czy też postępowań w sprawie wyrobów niespełniających wymagań ustawy o wyrobach budowlanych oraz postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej. A także wydawane orzeczenia.

Nową funkcjonalnością e-SNRWB jest dodatkowo generowanie bieżących raportów o wykonanych kontrolach i pobranych próbkach. To z kolei daje możliwość monitorowania postępu planu kontroli i racjonalne planowanie kolejnych badań wyrobów.

Idziemy z duchem czasu. Może małymi kroczkami, ale jakiś postęp już jest 😉

System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych e-SNRWB

SOPAB

GUNB rozpoczął również prace nad nowym projektem informatycznym Systemem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (w skrócie – SOPAB). Czyli systemem IT do prowadzenia przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organami nadzoru budowlanego elektronicznych postępowań administracyjnych.

O wprowadzeniu systemu mowa jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Znajduje się on na stronach Rządowego Centrum Legislacji, pod numerem wykazu UD427.

Projekt ten zakłada m.in. stworzenie systemu służącego do kompleksowej obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawą prawną funkcjonowania SOPAB ma być nowy „rozdział 7b” Prawa budowlanego, który będzie obejmować art. 79l – 79v. Zgodnie z założeniem, za wdrożenie i prowadzenie systemu odpowiedzialny będzie (nie kto inny jak) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

📌📌📌

Jak już wiesz z tego i mojego poprzedniego artykułu, aktualnie wnioski, zgłoszenia i zawiadomienia, składane w postępowaniach toczących się na podstawie Prawa budowlanego, mogą być składane w wersji papierowej lub za pośrednictwem systemu e-Budownictwo. Wprowadzenie systemu SOPAB ma umożliwić składanie kompletnej dokumentacji bezpośrednio właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej w formie elektronicznej.

Jednym z zadań, jakie ma spełniać nowo projektowany system, będzie obsługa Bazy Projektów Budowlanych, o której pisałam w maju 2023. Inwestorzy będą mogli za pośrednictwem systemu e-Budownictwo zamieszczać w Bazie Projektów wszelką dokumentację techniczną. System SOPAB przydzieli zamieszczonym plikom indywidulany identyfikator, który ma umożliwić organom szybkie i sprawne odnalezienie właściwej dokumentacji.

Celem jest uproszczenie postępowań, poprzez zmniejszenie ilości przekazywanej dokumentacji do minimum. W szczególności dotyczy to załączników, które inwestorzy składają przy wnioskach.

Według informacji przekazanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prace nad system już nabrały tempa. Zgodnie z zapowiedziami, do końca czerwca 2023 r., dostępna już będzie wersja podstawowa systemu, która (w co prawda ograniczonym zakresie) ma umożliwić przeprowadzanie najistotniejszych postępowań w procesie inwestycyjno-budowlanym.

CEEB

W ramach cyfryzacji procesu budowlanego, nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów powołała Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (dalej: CEEB). Jest to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. System CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów.  A w szerszym zamyśle walczyć ze smogiem 😊

Baza CEEB ruszyła już dawno 👉 1 lipca 2021. Spis źródeł ciepła jest obowiązkowy. Za niezgłoszenie sposobu ogrzewania domu w terminie będą grozić kary pieniężne.

Warto przypomnieć, że źródła ogrzewania są niezwykle ważne z punktu widzenia ekologii. W kontekście źródeł ogrzewania budynków powinniśmy pomyśleć też o przyszłości naszej planety i zwierząt, chociażby takich jak ten sympatyczny miś na dole.

CEEB

Szczegóły odnośnie CEEB możesz sprawdzić tutaj

Znajdziesz tam m.in. deklaracje / pytania i odpowiedzi / instrukcje / wzory / inne.

Prawo budowlane 2023 r. Najważniejsze zmiany dla rolników

Z dniem 3 czerwca 2023r. weszły w życie kolejne zmiany w Prawie budowlanym, które dotyczą głównie obiektów związanych z rynkiem rolnym. W ramach ciekawostki wymienię szybko nowości 👩‍🌾👨‍🌾:

🔵 Aktualnie wymagają tylko zgłoszenia (a nie pozwolenia na budowę):

 • jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji. Związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m. Takie, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

oraz

 • obiekty budowlane służące przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności 5000 t. Usytuowane w całości w granicach administracyjnych portów morskich, o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

🟢 Z kolei nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia budowy:

 • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji. Związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m wysokości nie większej niż 7 m. Takich, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Przydomowy schron i ukrycie doraźne.

Nowe definicje w ustawie Prawo budowlane 2023

Do aktualnego Prawa budowlanego planuje się wprowadzenie definicji przydomowego schronu i przydomowego ukrycia doraźnego. Data na tą chwilę jest nieznana 🤔

Przydomowym schronem miałaby być wolnostojąca budowla ochronna o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, o powierzchni użytkowej do 35 m2. Przeznaczona do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i skażeń, znajdująca się pod ziemią lub częściowo zagłębiona w gruncie.

Natomiast przydomowym ukryciem doraźnym byłaby wolnostojąca budowla ochronna o konstrukcji niehermetycznej, o powierzchni użytkowej do 35 m2. Przeznaczona do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, znajdująca się pod ziemią lub częściowo zagłębiona w gruncie.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dookreśliłby szczegóły w drodze rozporządzenia.

Zdaniem projektodawcy zaproponowana powierzchnia 35 m2 jest wystarczająca dla realizacji małych schronów przydomowych zapewniających ochronę właścicielowi i członkom jego rodziny. Projektowane ułatwienia mają wpłynąć na podniesienie indywidualnego poziomu bezpieczeństwa obywateli na wypadek nagłych i dotkliwych zdarzeń.

Budowa przydomowych schronów i ukryć doraźnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane miałaby nie wymagać decyzji o pozwoleniu na budowę, ale byłaby realizowana na podstawie zgłoszenia.

Trudno stwierdzić, czy powyższe plany znajdą odzwierciedlenie w przepisach 😕

Przydomowy schron i ukrycie doraźne

Oświadczenie dołączane do odwołania i zażalenia

Na koniec zostawiłam kontrowersyjne zmiany 😲

Do Prawa budowlanego miał zostać wprowadzony (wywołujący niemałe zamieszanie) obowiązek dołączenia do odwołania lub zażalenia, oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Odwołujący miałby obowiązek oświadczyć, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za umyślne wprowadzenie organu II instancji w błąd, co do faktów lub okoliczności mających znaczenie dla sprawy.

Za podanie nieprawdy miała grozić kara aresztu lub grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 złotych 💰.

Powstała poważna wątpliwość czy rozwiązanie to jest zgodne z art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że każda że stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

Dodatkowo na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego.  Bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. W każdym razie, ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw ‼

Niektórzy słusznie sygnalizowali uzasadnioną obawę, że taka zmiana może zapoczątkować wprowadzenie podobnych rozwiązań w innych procedurach odwoławczych. Albo co gorsze, stanie się w niedługiej przyszłości regułą w Kodeksie postępowania administracyjnego 😩

Rozwiązanie spotkało się z bardzo ostrą krytyką. Ostatecznie resort postanowił się z niej wycofać 🙂

Nowy projekt – zarzuty i dowody w zażaleniu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje teraz nad jeszcze jednym projektem nowej zmiany Prawa budowlanego. W najnowszej jego wersji proponuje dodać do prawa budowlanego art. 10b. Przewidywałby on, że w odwołaniu od decyzji lub zażaleniu na postanowienie muszą być wskazane  zarzuty odnoszące się do decyzji lub postanowienia, określające istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania lub zażalenia oraz dowody uzasadniające to żądanie.

Nowy przepis (a ściślej zapowiedź) budzi mieszane uczucia 😕 My prawnicy, w większości nie mamy złudzeń, że w praktyce zmiana niewiele pomoże. Ale zobaczymy, czy ostatecznie pomysł w ogóle wejdzie w życie.

Jeśli projekt rzeczywiście ujrzy światło dzienne – to skarżący będą musieli sformułować zarzuty i skrupulatnie zebrać dowody na ich poparcie.

Prawo budowlane 2023

Obecnie do skutecznego złożenia odwołania albo zażalenia wystarczy samo oświadczenie strony postępowania, że nie zgadza się z orzeczeniem organu administracji. Wówczas organ pierwszej instancji przekazuje odwołanie albo zażalenie wraz z aktami sprawy do organu drugiej instancji, który bada sprawę od początku.

Ponieważ ta procedura może potrwać wiele miesięcy albo nawet lat, to stąd propozycje nad zmianami. Miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę korzystna dla obywateli zmiana 😉

📌📌📌

Tyle o nowelizacji i najnowszych propozycjach.

Zamykam zatem wątek Prawo budowalne 2023. Wszystko co dobre, szybko się kończy 😉

W przyszłym miesiącu pojawi się zupełnie inny temat w nieco odmiennej formie.

Dlatego serdecznie zapraszam Cię do śledzenia mojego bloga 😀

Katarzyna Sabynicz
radca prawny

 

Zdjęcia: Photo by Antoine Martin on Unsplash; Cookie the Pom on UnsplashElisa Kennemer on Unsplash; Mark König on Unsplash; Maik Kleinert on Pexels; geralt on Pixabay; Wesley Tingey on Unsplashjohnhain on Pixaby; Terranaut on Pixabay; Erik Mclean on Pexels; geralt on Pixabay

***

Prawo budowlane 2023. Część I

Tym razem postaram się usystematyzować prawa i obowiązki uczestników budowy w kontekście nowelizacji 👉 Prawo budowlane 2023.

Pewnie zgodzisz się ze mną, że każda inwestycja wiąże się przede wszystkim z szeregiem administracyjnych formalności.

Decyzje, pozwolenia, projekty uzgodnione z odpowiednimi służbami / organami itd. [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Katarzyna Sabynicz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: