Katarzyna Sabynicz

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcy prawnego i specjalizuję się w doradztwie prawnym i reprezentacji w sprawach sądowych, których przedmiotem jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, spory o własność i podziały majątkowe oraz obsługa prawna przedsiębiorców z branży budowlanej i pokrewnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Umowa o podwykonawstwo

Katarzyna Sabynicz22 stycznia 2024

Dobra umowa o podwykonawstwo czy też umowa podwykonawcza to coraz częściej klucz do sukcesu już prawie każdej inwestycji budowlanej.

Dlaczego podwykonawcy są tak ważni na budowie?

Otóż, potrzeba angażowania podwykonawców w robotach budowlanych wynika z coraz większej specjalizacji i detalizacji usług poszczególnych przedsiębiorców budowlanych 👷‍♀️👷‍♂️

Dlatego ten artykuł przeznaczony jest dla generalnych wykonawców, podwykonawców oraz inwestorów. Każdy uczestnik inwestycji budowlanej powinien znać swoje prawa i obowiązki.

Dziś dowiesz się, czym się charakteryzuje umowa o podwykonawstwo?

Co powinna zawierać umowa podwykonawcza, aby się zabezpieczyć na wypadek nienależytego wykonania robót przez podwykonawcę? 👍

Z kolei jeśli jesteś podwykonawcą, to dowiesz się jakie masz prawa w relacji z generalnym wykonawcą i inwestorem.

Z jakich zabezpieczeń umownych możesz skorzystać żeby zagwarantować sobie zapłatę wynagrodzenia? 🙂

Umowa o podwykonawstwo roboty budowlane

Jak każde działanie mające związek z relacjami międzyludzkimi, również współpraca (generalnych) wykonawców z podwykonawcami może zawierać w sobie elementy konfliktu.

Wtedy niezbędne staje się duże doświadczenie, które pozwala na opanowanie sytuacji i pomyślne zarządzanie inwestycją budowlaną.

Co zrobić, aby ustrzec się przed ewentualnymi niesolidnymi podwykonawcami? A z drugiej strony ➡ co ma zrobić podwykonawca, aby zabezpieczyć się przed nierzetelnym albo niewypłacalnym generalnym wykonawcą?

Umowa o podwykonawstwo prawnik podpowie na budowie

Odpowiedź jest prosta 👉 dobra umowa o podwykonawstwo.

Jeśli masz porządnie sporządzoną umowę o roboty budowlane (umowę o dzieło/umowę o dostawę towarów czy usług), większość problemów jesteś w stanie rozwiązać na bieżąco, zamiast tracić czas na budowie albo co gorsze w sądzie 😟

Pojęcie podwykonawcy

Rozwój technologii w budownictwie powoduje, że powstaje coraz więcej nowych możliwości. Pojawią się nowe sposoby wykonywania kiedyś standaryzowanych elementów (np.: okna, drzwi, instalacje).

W rezultacie do każdego typu robót potrzebni są konkretni specjaliści. Stąd potrzeba angażowania podwykonawców.

Ale czy każdy zaangażowany przez generalnego wykonawcę podmiot, to podwykonawca?

Być może Cię zaskoczę, ale z prawnego punktu widzenia niestety nie 🤷‍♀️

Co ciekawe, ustawa prawo budowlane nie tylko pomija pojęcie „podwykonawca”, ale praktycznie nie posługuje się nawet pojęciem „wykonawcy”.

Otóż, uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu prawa budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót.

 Umowa o podwykonawstwo kodeks cywilny

Kodeks cywilny również nie zawiera definicji podwykonawcy.

Jednakże w kolejnych przepisach przeczytasz, że w umowie o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą, strony te ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.

⚠To jest bardzo ważne, aby ustalić, które konkretnie podmioty na budowie są traktowane jako podwykonawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Dlaczego?

Ponieważ tylko podwykonawcy, o których stanowi art. 647(1) k.c. korzystają ze szczególnych form zabezpieczenia swojego wynagrodzenia tkj. np. solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenia podwykonawcy czy gwarancja zapłaty.

Prawidłowa ocena prawna ważna jest nie tylko dla samego podwykonawcy, ale również dla generalnego wykonawcy i inwestora. Uprawnienia jednego podmiotu na budowie oznaczają obowiązki drugiego. Występuje tu klasyczna reakcja łańcuchowa.

Które podmioty na budowie to podwykonawcy w ścisłym tego słowa znaczeniu ❓ Znasz odpowiedź ❓

Spójrz proszę poniżej 👇

Podwykonawcy w robotach budowlanych – przepisy kc

Aby dowiedzieć się, które podmioty są w rozumieniu kodeksu cywilnego uznane za podwykonawców, muszę sięgnąć do orzecznictwa 👩‍⚖️👨‍⚖️

Dla przykładu Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 3 lipca 2014 r. (I ACa 242/14) przedstawił sedno problemu:

Umowa z podwykonawcą spełniać będzie warunki umowy z podwykonawcą w rozumieniu art. 647(1) k.c., jeżeli prace wykonywane przez podwykonawcę prowadzić będą do wykonania danego obiektu, stanowiąc część składową finalnego rezultatu, przy czym w sensie prawnym umowa taka może zostać zakwalifikowana także jako umowa o dzieło (…).

(…) Dla przyjęcia, że mamy do czynienia z umową o podwykonawstwo robót budowlanych, istotne znaczenie mogą mieć także takie elementy, jak: związek powierzanych robót z rozwiązaniami technicznymi ujętymi w projekcie budowlanym obiektu budowlanego i pozwoleniu na budowę czy zinstytucjonalizowany nadzór nad jego wykonaniem (….).

Umowa z podwykonawcą

Z tego względu w orzecznictwie sądowym wyrażono pogląd, że w rozmienia art. 647 (1) k.c., nie są umowami o podwykonawstwo np. umowy zawierane przez generalnego wykonawcę z dostawcą maszyn czy urządzeń potrzebnych do realizacji robót budowlanych.

Nie są też umowami z podwykonawcami umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych (tak np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 października 2008 r., I CSK 106/08, OSNC 2009/3/64)”.

Kodeks cywilny podwykonawca

🔔Podsumowując, podwykonawcą jest podmiot wykonujący roboty budowlane.

Podwykonawcą nie jest natomiast podmiot, który dostarcza materiały, towary czy narzędzia, na podstawie umowy sprzedaży lub umowy dostawy.

🔺W tym miejscu muszę poczynić ważną uwagę 🔺

Omawiam dzisiaj przepisy kodeksu cywilnego. Inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku prawa zamówień publicznych. Ale o tym przeczytasz w następnym moim artykule.

Umowa z podwykonawcą przepisy

Co to jest umowa o podwykonawstwo?

W związku z powyższym 👉 skoro wiemy, który uczestnik procesu budowlanego to podwykonawca, to możemy ustalić czym jest umowa o podwykonawstwo.

Brzmienie art. 647(1) § 5 k.c. może wskazywać, że umowa z podwykonawcą powinna być umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. Ale trzeba zwrócić uwagę, że w przepisie art. 647 (1) k.c. mowa jest o robotach budowlanych wykonanych przez podwykonawcę a nie o umowie o roboty budowlane. Mały szczegół, ale istotny.

Jakie to ma znaczenie w praktyce?

Otóż wielu podwykonawców świadczy swoje usługi na rzecz wykonawcy nie na podstawie umowy o roboty budowlane, lecz na podstawie umowy o dzieło.

Moim zdaniem, podwykonawcy ci zasługują na ochronę wynikającą z art. 647(1) § 5 k.c. niemniej niż podwykonawcy świadczący swoje usługi na podstawie umowy o roboty budowlane.

Wszystko będzie zależało od przedmiotu umowy o podwykonawstwo 👇👇👇

Liczy się przedmiot umowy z podwykonawcą

Dlatego też, o tym czy mamy do czynienia z umową o podwykonawstwo decyduje to, czy rezultat świadczenia podwykonawcy składa się na obiekt stanowiący przedmiot umowy generalnego wykonawcy w ramach zawartej z inwestorem umowy o roboty budowlane.

Dla przykładu – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2008 r. I CSK 106/08).

Tylko wtedy, gdy rezultat świadczenia podwykonawcy wchodzi w skład obiektu stanowiącego przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane, można usprawiedliwić nałożenie na inwestora obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, połączonego węzłem solidarności z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę.

Przedmiot umowy o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo (umowa podwykonawcza) zawierana jest przez generalnego wykonawcę z podwykonawcą, który jest wyspecjalizowanym przedsiębiorcą budowlanym.

Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania konkretnych robót budowlanych, stanowiących część realizacji całego procesu inwestycyjnego.

Kolejną cechą charakterystyczną jest to, że w trakcie wykonania robót podwykonawca podlega kierownictwu generalnego wykonawcy.

Z kolei generalny wykonawca ponosi wobec inwestora odpowiedzialność za działania podwykonawców tak jak za swoich pomocników.

Dlaczego tak ważne jest precyzyjne określenie przedmiotu umowy z podwykonawcą?

W praktyce kwalifikacja prawna umowy ma bardzo duże znaczenie.

🔔Wpływa np. na termin przedawnienia roszczeń o wynagrodzenie. Inny termin będzie w przypadku zawarcia z podwykonawcą umowy o roboty budowlane (3 lata dla przedsiębiorców), a inny dla umowy o dzieło (2 lata).

Umowa o podwykonawstwo w prawie i praktyce

Jeżeli dojdzie do sporu sądowego, to pamiętaj, że sąd w pierwszej kolejności dokona kwalifikacji rodzaju umowy z podwykonawcą, a możliwości jest kilka.

Dla przykładu, spójrz jak się wypowiedział Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 grudnia 2020r. ( III UK 492/19):

(…) O charakterze umowy o podwykonawstwo decydują jej cechy przedmiotowe z art. 647 i nast. k.c., a nie sam udział w procesie inwestycyjnym. Nie każda umowa zawierana z „podwykonawcą” staje się „automatycznie” umową o roboty budowlane (umową rezultatu). W zależności od tego, jak strony ułożą między sobą treść stosunku prawnego, umowa z „podwykonawcą” może być kwalifikowana jako umowa o dzieło (rezultatu) lub oświadczenie usług (zlecenia).

Jeśli nie wiesz, jaką zawrzeć umowę o podwykonawstwo, to zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem 🙂

Pamiętaj, że o kwalifikacji umowy decyduje treść umowy, a nie jej nazwa.

🔔 Może się zdarzyć, że błędnie nazwiesz umowę np. o roboty budowlane, a w rzeczywistości okaże się, że to jest umowa o dzieło.

Co wtedy?

Będziesz miał np. krótszy termin przedawnienia roszczeń z tytułu wystawionej faktury.

Umowa o podwykonawstwo forma

Jaki zakres powinna zawierać umowa o podwykonawstwo?

Każda umowa o podwykonawstwo, powinna zawierać szczegółowe postanowienia określające:

🔷 strony umowy (prawnie umocowanych przedstawicieli)

🔶 przedmiot umowy o podwykonawstwo (zakres zadania)

🔷 miejsce i termin realizacji umowy przez podwykonawcę

🔶 procedurę odbiorów częściowych / końcowego / pogwarancyjnego

🔷 wysokość wynagrodzenia podwykonawcy

🔶 terminy i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy

🔷 gwarancję i rękojmię za wykonane roboty (okres; zakres; procedurę usuwania wad i usterek)

🔶 możliwość / brak możliwości angażowania dalszych podwykonawców

🔷 zabezpieczenie interesów stron na wypadek nienależytego realizowania umowy przez którąkolwiek ze stron (prawo do odstąpienia/kary umowne/wykonanie zastępcze/i inne ważne klauzule).

🔔 To jest takie absolutne minimum.

Im bardziej szczegółowo uregulujesz swoją umowę o podwykonawstwo, tym lepiej zabezpieczysz swoje interesy na budowie 👍

Naprawdę warto skorzystać z pomocy radcy prawnego (adwokata) specjalizującego się w robotach budowlanych. Co dwie głowy, to nie jedna 😉

Doświadczony prawnik pomoże Tobie przewidzieć, jakie napotkasz problemy na budowie. I od razu zaproponuje, jak się zabezpieczyć żeby wyjść obronną ręką 😊

Jakie prawa podwykonawcy obejmuje umowa o podwykonawstwo?

Przede wszystkich każdy podwykonawca będzie miał prawa i obowiązki charakterystyczne dla strony umowy o roboty budowlane albo umowy o dzieło.

We wcześniejszych dwóch artykułach zebrałam wszystkie wiadomości, a dodatkowo porównałam obie umowy, aby w razie potrzeby ułatwić wybór.

Szczegóły znajdziesz poniżej:

Umowa o roboty budowlane. Podstawowe prawa i obowiązki wykonawcy i inwestora. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Wynagrodzenie kosztorysowe czy ryczałtowe? Co to jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane? Zgodnie z przepisem art. 648 § 1 k.c. umowa o roboty budowlane powinna być zawarta na piśmie. A wymagana dokumentacja budowlana powinna stanowić jej część składową(…)

Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane – jak je rozróżnić? O przypadkach zastosowania umowy o dzieło na budowie. O zasadach ustalania wynagrodzenia oraz możliwościach jego podwyższenia. Czy w umowie o dzieło na roboty budowlane również mamy do czynienia z gwarancją zapłaty i odpowiedzialnością solidarną inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy.

✳✳✳

Dodatkowo, jeśli jesteś podwykonawcą, to pamiętaj, że masz prawo zawalczyć o zabezpieczenie zapłaty swojego wynagrodzenia nie tylko od generalnego wykonawcy, ale również od inwestora.

Obecnie przesłankami wystąpienia odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jest: skuteczne zgłoszenie inwestorowi podwykonawcy ze wskazaniem zakresu powierzanych mu robót; brak sprzeciwu inwestora; wykonanie robót budowlanych przez podwykonawcę ( art. 647 (1) k.c.).

Zgłoszenie podwykonawcy nie jest wymagane tylko w przypadku, gdy generalny wykonawca wskaże w umowie z inwestorem konkretnego podwykonawcę oraz zakres wykonywanych przez niego robót.

Aby zapis w umowie był skuteczny, umowa o roboty budowlane (umowa o generalne wykonawstwo) musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności ⚠.

Przy spełnieniu tych przesłanek podwykonawca, któremu przysługuje wymagalne roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w stosunku do generalnego wykonawcy, może także dochodzić zapłaty bezpośrednio od inwestora 🙂💰

Co to jest wymagalne roszczenie o zapłatę?

Co oznacza, że roszczenie podwykonawcy jest wymagalne ❓

Znaczy to tyle, że generalny wykonawca staje się zobowiązany do jego zapłaty. W praktyce, w momencie nadejścia terminu płatności wskazanego na fakturze roszczenie staje się wymagalne.

Jeżeli więc podwykonawca nie uzyska wynagrodzenia od generalnego wykonawcy w terminie jego wymagalności, może zażądać jego zapłaty od inwestora.

Wtedy inwestor będzie musiał zapłacić wynagrodzenie również podwykonawcy (nawet w sytuacji, gdy uregulował już swoją należność wobec generalnego wykonawcy).

🔔 Dlatego jeśli jesteś inwestorem, pamiętaj żeby w umowie o generalne wykonawstwo zabezpieczyć się przed ryzykiem podwójnej zapłaty.

Więcej szczegółów znajdziesz w moim poprzednim artykule 👇👇👇

⏹ Odpowiedzialność solidarna inwestora. Kiedy i do jakiej kwoty odpowiada inwestor za wynagrodzenie podwykonawcy. O tym, czy brak zgłoszenia podwykonawcy chroni inwestora przez solidarną odpowiedzialnością. Do jakiej wysokości wynagrodzenia odpowiada inwestor. Odpowiedzialność solidarna inwestora w świetle prawa zamówień publicznych.

✳✳✳

Odpowiedzialność solidarna wobec podwykonawcy

Umowa o podwykonawstwo – zmiana prawa wpływa na kształt umów – art. 647 (1) k.c.

Po zmianach art. 647(1) k.c. granice odpowiedzialności solidarnej inwestora wyznaczone zostały w § 3 w/w przepisu.

Inwestor ponosi odpowiedzialność solidarną z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w wysokości ustalonej w umowie pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.

Taka regulacja ma na celu ochronę inwestora przed ponoszeniem odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za roboty budowlane nieprzewidziane w zgłoszeniu podwykonawcy 👍

Powyższe rozwiązanie wyłącza odpowiedzialność inwestora za wszelkie inne roszczenia przysługujące podwykonawcy wobec generalnego wykonawcy poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za wykonane i określone w zgłoszeniu roboty budowlane.

Jaki z tego wniosek?

Otóż, inwestor nie odpowiada za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane dodatkowe, które wykraczają poza zakres dokonanego zgłoszenia‼

Po nowelizacji art. 647(1) k.c. (dokonanej ustawą z dnia 7.04.2017r.) nie ma już obowiązku określenia w umowie o roboty budowlane zakresu prac, które mogą zostać powierzone podwykonawcy. Oznacza to, że generalny wykonawca sam decyduje, czy będzie realizował roboty osobiście, czy też skorzysta z podwykonawców 👷‍♀️👷‍♂️

Kiedy należy zgłosić podwykonawcę?

Aktualnie można powiedzieć, że art. 647 (1) k.c. w zasadzie nie przewiduje wymogu zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą.

Warunkiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jest jednak zgłoszenie inwestorowi szczegółowego przedmiotu robót, które będą powierzone konkretnemu podwykonawcy.

‼ Zgłoszenia musisz dokonać przed rozpoczęciem robót ‼

🔔 Pamiętaj, że inwestorowi przysługuje uprawnienie do złożenia sprzeciwu w terminie 30 dni od skutecznego zgłoszenia podwykonawcy.

Zabezpieczenie podwykonawcy

Oprócz odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia, jako podwykonawca masz jeszcze inne formy zabezpieczenia.

Możesz wprowadzić do umowy o podwykonawstwo zapisy, że zapłata Twojego wynagrodzenia będzie zabezpieczona gwarancją bankową, akredytywą bankową, gwarancją ubezpieczeniową, wekslem, czy nawet poręczeniem bankowym.

Jeśli jesteś zapobiegliwy albo masz do pomocy doświadczonego prawnika budowlanego, to możesz zastrzec w jakich przypadkach i w jaki sposób Twoje wynagrodzenie zostanie rozliczone przekazem.

🔅Przekaz to takie zlecenie zapłaty. Przy czym pamiętaj, że o ile do tanga trzeba dwojga, to do przekazu trzeba trojga 😉

Innymi słowy w relacji inwestor ➡ generalny wykonawca ➡ podwykonawca należy przewidzieć, że generalny wykonawca (przekazujący) upoważnia inwestora (przekazanego) do uiszczenia jego części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy (odbiorcy przekazu).

Zabezpieczenie praw podwykonawcy

Wskutek takiego rozliczenia, podwykonawca otrzyma swoje wynagrodzenie pomimo ewentualnej złej sytuacji finansowej generalnego wykonawcy. A zobowiązanie generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy będzie zaspokojone 👍😃

Inwestor też będzie spał spokojnie ponieważ uniknie podwójnej zapłaty za te same prace 😃👍A takie ryzyko niestety może zaistnieć przy solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo forma

W ramach nowelizacji art. 647(1) k.c. ustawodawca zrezygnował z odrębnej regulacji formy umowy zawieranej z podwykonawcą.

Tym samym obecnie umowa o roboty budowlane zawierana z podwykonawcą, zgodnie z art. 648 k.c., wymaga formy pisemnej tylko dla celów dowodowych ( tzw. forma pisemna ad probationem).

Innymi słowy umowa o podwykonawstwo powinna być stwierdzona pismem 👇👇👇

Umowa podwykonawstwa stwierdzona pismem – co to znaczy?

Sformułowanie „umowa stwierdzona pismem” oznacza, że dla własnego dobra powinieneś ją sporządzić pisemnie. A więc z własnoręcznie złożonym podpisem na dokumencie, ewentualnie w innej formie dokumentowej lub elektronicznej.

Brak zachowania tej formy nie spowoduje, iż umowa jest nieważna.

Niemniej jednak, brak formy pisemnej  powoduje znaczne trudności dowodowe 😟

Jeśli wybierzesz formę elektroniczną, to wtedy zawierasz umowę w postaci elektronicznej i musisz opatrzeć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Mam na myśli tzw. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Od 1.06.2017r. masz możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo nawet w drodze wymiany maili, a także za pośrednictwem faksu.

Taka forma zawarcia umowy wymaga, aby możliwe było nadanie dokumentowi cech umożliwiających ustalenie osoby, która składa oświadczenie.

Dlatego wiadomość e-mail powinna pochodzić z adresu mailowego, z którego zwykle korzysta dana osoba. A najlepiej żeby nazwa elektronicznej skrzynki pocztowej już wskazywała dane nadawcy 📧

Jeśli mogę Ci coś doradzić 👉to bądź tradycjonalistą i zawrzyj umowę na piśmie 📄 A przed złożeniem podpisu, jeśli coś Cię niepokoi albo nie rozumiesz pewnych sformułowań, to skorzystaj z konsultacji prawnej.

Zapewniam, że docenisz ten trud w razie sporu 😃

Gwarancja zapłaty w umowie o podwykonawstwo roboty budowlane

Podwykonawca, który wykonuje roboty budowlane może żądać  gwarancji zapłaty od wykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo robót budowlanych. Podstawą znowu jest art. 649 (1) k.c.

‼ Gwarancji zapłaty nie mogą żądać inne podmioty, które nie wykonują robót budowlanych, ale wykonują usługi czy dostawy na budowę (np. dostawcy materiałów/towarów).

Prawo żądania gwarancji zapłaty nie jest uzależnione od tego, by generalny wykonawca zalegał podwykonawcy z zapłatą.

Możesz żądać gwarancji zapłaty nawet jeśli Twój kontrahent reguluje wszystkie dotychczasowe zobowiązania, a nawet gdy nigdy nie spóźnił się z zapłatą.

Dodatkową ochroną jest zastrzeżenie, że nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa podwykonawcy do żądania od wykonawcy gwarancji zapłaty (art. 649 (2) k.c.) 👍🙂

Wykonawca (podwykonawca) robót budowlanych może w każdym czasie żądać od inwestora (generalnego wykonawcy) gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy 💰

Dotyczy to również robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, ale muszą być one zaakceptowane na piśmie przez drugą stronę.

Skutki nieudzielenia gwarancji zapłaty w robotach budowlanych

Jeżeli podwykonawca nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.

Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących generalnego wykonawcy.

🔺Aby skorzystać z ochrony ustawowej z art. 649 (4) k.c. musisz prawidłowo zażądać gwarancji zapłaty. Kluczem jest określenie odpowiedniej kwoty, właściwy moment wystąpienia z takim żądaniem oraz wyznaczenie prawidłowego terminu 🔺

Jeśli spełnisz wszystkie przesłanki, a nie uzyskasz gwarancji zapłaty, to będziesz mógł wstrzymać realizację robót budowlanych i odstąpić od umowy.

Prosta umowa z podwykonawcą

Typową umową o podwykonawstwo jest umowa o roboty budowlane.

Jest ona zawierana w związku z umową o generalne wykonawstwo, w której generalny wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej.

A inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót. W szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

W ramach powyższego zadania, generalny wykonawcy najczęściej zawiera umowy o roboty budowlane z podwykonawcami zlecając im jakąś ściśle określoną część robót objętą dokumentacją techniczną.

Zasadnicza część umowy o roboty budowlane uregulowana jest w kodeksie cywilnym w specjalnie przeznaczonej dla niej części (Tytuł XVI, art. 647 k.c. – 658 k.c.).

Tutaj znajdziesz szczegóły odnośnie praw i obowiązków stron umowy o roboty budowlane.  Dowiesz się, co powinna zawierać prosta umowa o podwykonawstwo.

Natomiast w zakresie dodatkowych klauzul umownych potrzebna jest już głębsza wiedza prawnicza 👇👇👇

Umowa podwykonawcza

Jest wiele dodatkowych postanowień, które powinieneś zawrzeć w umowie o podwykonawstwo, a umieszczonych w innych częściach kodeksu cywilnego.

Należą do nich m.in. postanowienia o odstąpieniu od umowy; regulacje odnośnie zaliczek czy procedura wykonania zastępczego.

Jeśli chcesz zapoznać się szczegółowo z postanowieniami umownymi, które dobrze Cię zabezpieczą na budowie, to zapraszam do lektury poniższych artykułów.

Znajdziesz tam sporo informacji oraz praktycznych wskazówek:

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane i umowy o dziełoUstawowe i umowne podstawy prawa odstąpienia od umowy przez inwestora (zamawiającego) i wykonawcę. Zagadnienie dopuszczalności częściowego odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia w zakresie rozliczenia zaliczki czy zapłaty umownej.

⏹ Jak zlecić wykonanie zastępcze? O przesłankach skutecznego zlecenia wykonawstwa zastępczego w umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło. Czyli w jakich sytuacjach i w jaki sposób powierzyć osobie trzeciej realizację robót, gdy wykonawca zawiódł. Na koniec, o zasadach wykonania zastępczego w zamówieniach publicznych.

Zadatek czy zaliczka w umowie o roboty budowlane. Na co zwrócić uwagę? O tym jaka jest różnica pomiędzy zadatkiem i zaliczką podczas rozliczenia. Zadatek a zaliczka – co jest zwrotne. A także o zaliczkach w zamówieniach publicznych na roboty budowlane. Zaliczka i zadatek w podatku dochodowym i podatku VAT.

✳✳✳

Podwykonawcy umowa o roboty budowlane

Czy umowa z podwykonawcą to zawsze umowa o roboty budowlane

Nie zawsze generalny wykonawca zawiera z podwykonawcą umowę o roboty budowlane. Wszystko zależy od przedmiotu zadania, którym ma się zająć podwykonawca.

Dlatego drugim powszechnym rodzajem umowy o podwykonawstwo jest umowa o dzieło. Dotyczy ona tych zadań, które nie stanowią robót budowlanych realizowanych w oparciu o projekt.

W przeciwieństwie do robót budowlanych, prace wykonywane w ramach umowy o dzieło nie zawsze będą wymagały opracowania dokumentacji projektowej.

W takim razie, co może być  przedmiotem umów o dzieło ❓

Np. wykonanie i dostarczenie schodów wewnętrznych; wstawianie okna dachowego (czy ogólniej stolarka okienna); wykonanie balustrad na balkonach; ułożenie krawężnika; wykonanie murków tarasowych.

Chcesz poznać więcej różnić pomiędzy umową o roboty budowlane a umową o dzieło, to zajrzyj tutaj >>>> umowa o dzieło na budowie <<<<

Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych wzór

W zależności od rodzaju inwestycji oraz zakresu robót podwykonawcy, umowa o podwykonawstwo powinna zawierać dodatkowe postanowienia.

Doświadczony prawnik przygotuje wzór umowy o podwykonawstwo, w której dopasuje treść nie tylko do Twoich potrzeb.

Dodatkowo zapewni Ci ochronę na wypadek sytuacji spornych.

Jeśli jesteś generalnym wykonawcą, to musisz uzbroić swoją umowę w zapisy dotyczące egzekwowania realizacji robót w terminie i zgodnie ze sztuką budowalną.

A w razie braku reakcji podwykonawcy na wezwania do należytego wykonywania prac, musisz mieć skuteczne instrumenty szybkiego wprowadzenia wykonawstwa zastępczego na koszt nierzetelnego podwykonawcy.

Ważna jest też procedura odbiorów oraz warunki zapłaty wynagrodzenia, czy np. zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za ewentualne wady i usterki.

✳✳✳

Przeczytaj też:

Protokół odbioru robót. M.in. o tym, jak prawidłowo sporządzić protokół odbioru robót? Jakie są rodzaje odbiorów na budowie?  Jakie skutki prawne wynikają z protokołu odbioru? I kiedy można odmówić odbioru? Jednostronny protokół odbioru robót budowlanych – kiedy go sporządzić?

✳✳✳

Jeśli jesteś podwykonawcą, to musisz uzbroić swoją umowę w postanowienia gwarantujące terminowe odbiory i zapłatę w całości za wszystkie wykonane prace.

Powinieneś także zabezpieczyć się na wypadek niewypłacalności generalnego wykonawcy.

Z kolei obie strony umowy o podwykonawstwo powinny mieć zapewnione prawo do rozwiązania umowy w przypadku braku współpracy kontrahenta.

Dobra umowa o podwykonawstwo ochroni Cię przed przykrymi skutkami finansowymi w razie pojawienia się konfliktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z moich usług 😊

Historia mojego Klienta

Niedawno opisywałam na blogu historię z mojej praktyki zawodowej.

Sprawa, którą wygraliśmy z Klientem dowodzi, jak ważne jest, aby mieć dobrą umowę, z wyprzedzeniem identyfikować problemy na budowie i działać zachowawczo.

Mój Klient wyszedł obronną ręką z trudnego procesu i uniknął zapłaty kary umownej opiewającej grubo ponad milion złotych (wg stanu na dzień wydania wyroku łącznie ok. 1.500.000,00zł 😲). Ale nie powiem – wymagało to iście koronkowej roboty prawniczej 😉

Na szczęście po zakończeniu postępowania Klient odetchnął z ulgą i mogliśmy sobie przybić piątkę 🙋‍♀️🙋‍♂️

Historię mojego Klienta poznasz tutaj:

⏹ Odstąpienie od umowy o roboty budowlane przez inwestora. Czyli o wygranej sprawie w sądzie na korzyść Klienta – generalnego wykonawcy. Dowiesz się jak skutecznie odstąpić od umowy o roboty budowlane. Poznasz również argumenty, kiedy możesz uniknąć zapłaty kary umownej przy odstąpieniu od umowy przez inwestora. Jeśli z kolei jesteś inwestorem  – dowiesz się, jakich błędów należy unikać przy odstąpieniu od umowy z wykonawcą.

Umowa podwykonawcza na roboty budowlane wzór

Z mojego doświadczenia wynika, że nie ma dobrego uniwersalnego wzoru, który nadawałby się do wszystkich rodzajów inwestycji oraz każdego zakresu robót zlecanych podwykonawcy. Co więcej nie ma umów obustronnie korzystnych.

Każda strona musi indywidualnie zadbać o swoje prawa.

Wzór umowy powinien być skrojony na miarę Twoich potrzeb i interesów. Jeśli chcesz skorzystać z moich doświadczeń na budowie, to zapraszam do kontaktu 📧☎

Pod innym kątem przygotowuję umowę o podwykonawstwo, gdy moim Klientem jest podwykonawca.

Inaczej sporządzam umowę podwykonawczą, gdy moim Klientem jest generalny wykonawcy.

Po prostu strony jednej umowy mają sprzeczne interesy, mimo iż dążą do jednego celu gospodarczego ➡ wykonać w całości obiekt budowlany.

Dlatego staram się zawsze zabezpieczyć prawa tej strony umowy, która powierza mi ochronę swoich interesów na budowie 👍

Mogę przygotować dla Ciebie wzór umowy o podwykonawstwo (wzór umowy podwykonawczej) pod konkretną inwestycję, w taki sposób, że wykorzystasz mój wzór wielokrotnie 😊

Wzór umowy podwykonawczej

Jak uregulować kwestię podwykonawców w umowie?

Z mojego doświadczenia wynika, że w umowie pomiędzy generalnym wykonawcą a inwestorem warto przewidzieć procedury odnośnie podwykonawców. Przede wszystkim leży to w interesie inwestora, który musi zabezpieczyć się przed ryzykiem podwójnej zapłaty💰💰.

Jeśli jesteś inwestorem, to powinieneś zadbać, aby w umowie o generalne wykonawstwo pojawiły się także postanowienia o możliwości dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom w ściśle określonych sytuacjach. W ten sposób zapewniasz ciągłość robót mimo ewentualnych problemów finansowych generalnego wykonawcy.

Od czego należy zacząć w regulowaniu kwestii podwykonawców w umowie o generalne wykonawstwo ❓ Spójrz poniżej 👇👇👇.

Podwykonawcy roboty budowlane

W praktyce spotkałam się z trzema modelami rozwiązań:

🟠 pierwszy najbardziej popularny. Strony umowy o roboty budowlane regulują sposób zgłaszania podwykonawców. Zwykle poprzez wprowadzenie określonej formy czy terminów do dokonania zgłoszenia podwykonawcy zbieżnych z przepisami z k.c.

🟢drugi rzadziej stosowany sposób. W umowie o roboty budowlane inwestor i generalny wykonawca wymieniają konkretnie oznaczonych podwykonawców oraz ich zakres robót. W takim przypadku oprócz wskazania podwykonawców strony dodatkowo regulują procedurę wprowadzania nowych podwykonawców, w trakcie realizacji inwestycji.

🟣trzeci model najrzadziej stosowany. W umowie o roboty budowlane inwestor i generalny wykonawca oznaczają z góry dane wszystkich podwykonawców, którzy będą zaangażowani w daną inwestycję z podziałem zakresu ich robót.

Oczywiście z punktu widzenia odpowiedzialności solidarnej, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, inwestor będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy tylko, gdy zostanie spełniony poniższy warunek 👇

W umowie musisz wskazać szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez konkretnego podwykonawcę.

Umowne zobowiązanie wykonawcy do przedłożenia umowy podwykonawczej i jej formy

Po nowelizacji nie istnieje już ustawowy obowiązek przedstawienia inwestorowi przez wykonawcę umowy podwykonawczej przy dokonaniu zgłoszenia podwykonawcy. Zmiana art. 647(1) § 2 k.c. nastąpiła z dniem 01.06.2017r.

Aktualnie dla zaistnienia solidarnej odpowiedzialności inwestora wystarczające jest wskazanie w zgłoszeniu (lub w umowie o generalne wykonawstwo) szczegółowego przedmiotu robót zleconych podwykonawcy i brak sprzeciwu inwestora w terminie 30 dni.

🔔ALE! Nowe brzmienie przepisu art. 647 (1) k.c. nie wyłącza możliwości umownego nałożenia takiego obowiązku przez inwestora na wykonawcę pod rygorem określonej sankcji (np. kary umownej).

Osobiście uważam, że inwestor powinien zastosować powyższy mechanizm.

Im więcej informacji inwestor zgromadzi na temat realizacji swojej inwestycji, tym lepiej będzie mógł się zabezpieczyć.

W moich wzorach umów o generalne wykonawstwo i umów o podwykonawstwo proponuję wszystkie możliwe zabezpieczenia.

Jako prawnik kieruję się prostą zasadą, aby sprawnie przejść od podpisania umowy do szybkiego końcowego odbioru i rozliczenia budowy 🙂

Zgłoszenie zakresu robót podwykonawcy

Czy wykonawca musi zgłosić podwykonawcę ?

Od zgłoszenia zakresu robót podwykonawcy zależy odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Tak jak wyżej podałam, przepis art. 647 (1( k.c. przewiduje dwie możliwości.

 🔅Pierwsza opcja. Inwestor i generalny wykonawca określają w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

W takiej sytuacji, zgłoszenie podwykonawcy nie jest wymagane.

Dlatego jeśli jesteś podwykonawcą, to bądź przezorny i poproś generalnego wykonawcę o udostępnienie treści umowy zawartej pomiędzy generalnym wykonawcą a inwestorem.

Jeśli umowa o generalne wykonawstwo jest zawarta na piśmie, a inwestor już w tej umowie wyraził swoją zgodę na realizację przez Ciebie określonego zakresu prac, to możesz spać spokojnie 💆‍♀️💆‍♂️

Jeśli nie skorzystasz z powyższej opcji, to pozostaje klasyczne zgłoszenie podwykonawcy 👇👇👇

Zgłoszenie zakresu robót podwykonawcy

🔅 Zamiast wskazywać konkretnych podwykonawców w umowie o generalne wykonawstwo, można skorzystać z drugiej możliwości z art. 647 (1) k.c.

Możesz zgłosić inwestorowi zakres wykonywanych przez podwykonawcę robót, przed przystąpieniem do wykonywania tych prac. Zgłoszenia zwykle dokonuje generalny wykonawca.

Inwestor odpowiada wtedy solidarnie z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. ⚠Chyba, że w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę ⚠.

Uwaga ➡ zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeśli jesteś podwykonawcą, to nie bądź bierny. Sam również możesz dokonać zgłoszenia.

Jeśli zrobisz to w odpowiednim momencie i w prawidłowy sposób, zabezpieczysz zapłatę swojego wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora na wypadek, gdyby generalny wykonawca miał kłopoty finansowe 💰😊

Więcej praktycznych wskazówek znajdziesz tutaj >>>> Odpowiedzialność solidarna inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy <<<<

Dalszy podwykonawca

Zdarza się również, że podwykonawcy korzystają z pomocy innych podwykonawców.

W takiej sytuacji łańcuch podmiotów nam się wydłuża – Inwestor ➡ generalny wykonawca ➡ podwykonawca ➡ dalszy podwykonawca (….).  Teoretycznie końca nie widać.

Przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, stosuje się również do zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Jak to działa w praktyce ❓

Zgłoszenie zakresu wykonywania prac przez dalszego podwykonawcę musi być dokonane generalnemu wykonawcy oraz inwestorowi, tak aby odpowiedzialność solidarna objęła ich obu.

Z kolei sprzeciw (inwestora / generalnego wykonawcy) wobec wykonywania robót budowlanych przez dalszego podwykonawcę należy zgłosić temu dalszemu podwykonawcy, jak i podwykonawcy.

🔔 Jeśli jesteś dalszym podwykonawcą, to ustal dane generalnego wykonawcy i inwestora i najlepiej dokonaj samodzielnie zgłoszenia.

Jeśli zrobisz to w odpowiednim momencie i w prawidłowej formie, to sam zagwarantujesz sobie solidarną odpowiedzialność inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy za zapłatę Twojego wynagrodzenia 👍😊

Dalszy podwykonawca

Jakie usługi oferuję przy procesach zawierania umów o podwykonawstwo?

Jeżeli masz problem z interpretacją postanowień umowy o podwykonawstwo albo potrzebujesz wzoru umowy podwykonawczej w ramach konkretnej inwestycji, w której jesteś generalnym wykonawcą 👉 to jestem Ci w stanie pomóc 🙂

Zawarcie dobrej i skutecznej umowy o podwykonawstwo wymaga znajomości prawa i doświadczenia w umowach zawieranych na budowie.

W czym jeszcze mogę Ci pomóc?

🟢 kompleksowa obsługa prawna oraz reprezentacja w toku negocjacji prowadzących do zawarcia umowy o podwykonawstwo

🟠 analiza / sporządzanie gotowych wzorów umowy o generalne wykonawstwo i umowy o podwykonawstwo

🔵 bieżące wsparcie prawne oraz reprezentację w zakresie współpracy w sprawach dotyczących realizowanego przedsięwzięcia

🟡kompleksowa obsługa prawna w zakresie rozwiązywania problemów w zakresie nienależytego wykonywania umowy

🟣reprezentacja w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o generalne wykonawstwo/umową o podwykonawstwo (negocjacje, mediacje, proces sądowy).

Jakie są korzyści z zawarcia umowy o podwykonawstwo przy udziale prawnika ?

🟣W profesjonalnie przygotowanej umowie o podwykonawstwo, prawnik może zrównać odpowiedzialność Twojego podwykonawcy wobec Ciebie, z Twoją odpowiedzialnością wobec inwestora.

To ma istotne znaczenie praktyczne ponieważ generalny wykonawca odpowiada znacznie szerzej wobec inwestora aniżeli podwykonawca, który realizuje tylko część inwestycji.

🟡 Ponadto, prawnik zaproponuje zabezpieczenia oraz gotowe rozwiązania na wypadek problemów z terminowym czy prawidłowym wykonywaniem robót.

🟢 Z kolei, jeżeli jesteś podwykonawcą, prawnik zabezpieczy m.in.  terminową zapłatę twojego wynagrodzenia za wykonane prace oraz wprowadzi gotowe rozwiązania, gdy kontrahent będzie niezasadnie wstrzymywał/przedłużał odbiór.

Jeśli chcesz się zająć budową i mieć wolną głowę od kwestii prawnych/formalnych 👉 zapraszam do kontaktu 🙂.

Umowa o podwykonawstwo prawnik

Z własnego doświadczenia wiem, że z góry można przewidzieć wiele praktycznych rozwiązań żeby uniknąć wieloletnich sporów sądowych.

Dlatego współpracując z Klientami analizuję rodzaj inwestycji budowlanej oraz przedstawiam możliwe konsekwencje prawne przyszłych wydarzeń.

Proponuję zapisy mające na celu eliminację lub zmniejszenie potencjalnych ryzyk.

Wyjaśniam Klientom korzystne i niekorzystne warunki danego kontraktu.

Wspólnie identyfikujemy potencjalne ryzyka związane z zawarciem umowy i wybieramy potrzebne zabezpieczenia.

Na zlecenie moich Klientów sporządzam projekty/wzory umowy o podwykonawstwo/generalne wykonawstwo. I wiele innych dokumentów w trakcie trwania inwestycji.

Po prostu Klient zgłasza problem, a ja przedstawiam możliwe rozwiązania.

Im większa inwestycja, tym bardziej sprawdza się stała obsługa prawna począwszy od negocjowania umowy aż do oddania gotowego obiektu 😃

Umowa o podwykonawstwo prawnik

Analiza umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

Z drugiej strony, jeśli jesteś podwykonawcą, to najczęściej otrzymasz gotowy wzór umowy o podwykonawstwo od generalnego wykonawcy. Musisz być czujny.

Pamiętaj, że generalny wykonawca przygotował treść umowy pod kątem własnych interesów prawnych.

Zatem bądź przezorny i skonsultuj z prawnikiem, które postanowienia niosą dla Ciebie ryzyko i jak ewentualnie to ryzyko zminimalizować.

W umowie naprawdę liczy się każde słowo/każde sformułowanie.

Dlatego każda ze stron powinna indywidualnie zadbać o swoje interesy albo zrzucić ten obowiązek na swojego prawnika 😃

W zakresie mojej praktyki zawodowej, analizuję zapisy zawarte w umowach o podwykonawstwo sporządzonych przez generalnych wykonawców.

Wskazuję podwykonawcom, jakie zmiany należy wprowadzić w celu odpowiedniego zabezpieczenia ich interesów lub/i zmniejszenia odpowiedzialności kontraktowej.

Uwierz mi, że warto zawalczyć o swoje prawa na budowie na etapie negocjowania warunków umowy 💪.

FAQ

Co powinna zawierać umowa o podwykonawstwo?

Umowa o podwykonawstwo (umowa podwykonawcza) powinna określać w szczególności: szczegółowy zakres prac z dokładnym ich opisem (w tym wskazywać technologie wykonania prac); zasady dostarczania materiałów koniecznych do użycia (w tym wytyczne co do jakości); procedurę odbiorów; termin realizacji; wysokość i sposób rozliczenia wynagrodzenia; zdarzenia uprawniające do rozwiązania umowy; zabezpieczenia (np. kary umowne, procedura wykonawstwa zastępczego); postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi.

Im bardziej skomplikowana inwestycja, tym bardziej szczegółowa i obszerna powinna być Twoja umowa.

Co to jest umowa o podwykonawstwo?

Umowa o podwykonawstwo (umowa podwykonawcza) zawierana jest przez generalnego wykonawcę z podwykonawcą, który jest wyspecjalizowanym przedsiębiorcą budowlanym.

Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania konkretnych robót budowlanych, stanowiących część realizacji całego procesu inwestycyjnego.

W zależności od zakresu prac podwykonawcy najczęściej zawiera się umowy o roboty budowlane albo umowy o dzieło.

Prawnik pomoże dokonać odpowiedniej kwalifikacji i dostosować treść do Twoich potrzeb i interesów na budowie.

Czy podwykonawca musi mieć umowę?

Aktualnie przepisy nie przewidują już obowiązku zawierania umowy z podwykonawcą na piśmie pod rygorem nieważności.

Jeśli zawierasz umowę o roboty budowlane to powinna być stwierdzona pismem dla celów dowodowych. Jeżeli zawierasz umowę o dzieło to przepisy nie wymagają określonej formy dla jej zawarcia.

Umowa na piśmie będzie zawsze lepsza dla Ciebie i Twojego kontrahenta ponieważ zapewni bezpieczeństwo obrotu. Zwłaszcza w kontekście precyzyjnego określenia przedmiotu umowy i obowiązków stron, bo to bywa najczęściej źródłem konfliktów.

Czy umowa z podwykonawcą robót budowlanych musi być w formie pisanej?

W świetle art. 648 § 1 k.c. umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Jej niezachowanie nie powoduje wprawdzie nieważności umowy.

Ale! W przypadku sporów sądowych brak formy pisemnej będzie rodzić trudności dowodowe.

Katarzyna Sabynicz
radca prawny

 

Zdjęcia: Photo by Joffi on Pixabay; geralt on Pixabay;  Thomas Wolter on Pixabay; Tumisu on Pixabay; Josue Isai Ramos Figueroa on Unsplash; Michal Jarmoluk on Pixabay; Mudassar Iqbal on PixabayTumisu on Pixabay; Alexa on Pixabay; geralt on Pixabay.

***

Kaucja gwarancyjna

W tym artykule dowiesz się czym jest kaucja gwarancyjna. Czym się różni zatrzymana część wynagrodzenia od kaucji gwarancyjnej. Jak skutecznie uregulować w umowie kaucję gwarancyjną albo kwotę zatrzymaną ?

Odpowiem również na pytania – kiedy inwestor może zatrzymać kaucję gwarancyjną? I czy inwestor odpowiada solidarnie za zwrot kaucji gwarancyjnej podwykonawcy?

Wszystkie informacje przedstawię na konkretnym przykładzie z praktyki.

Poznasz historię, która przytrafiła się pewnemu podwykonawcy i doprowadziła do potężnego procesu sądowego pomiędzy trzema podmiotami na raz 👩‍⚖️👨‍⚖️

Dlatego bez względu na to, czy jesteś inwestorem (zamawiającym), generalnym wykonawcą czy podwykonawcą warto przemyśleć, która forma zabezpieczenia będzie korzystniejsza na wypadek, gdyby doszło do takiego sporu [Czytaj dalej…]

***

Jak rozliczyć kaucję gwarancyjną w robotach budowlanych?

Dzisiaj poruszam ważne zagadnienie – jak rozliczyć kaucję gwarancyjną w robotach budowlanych? Czyli garść praktycznych informacji dla Twojej księgowej/księgowego 😁

Wszystko przedstawię na konkretnym przykładzie z praktyki.

Z poprzedniego artykułu już wiesz, na czym polega kaucja gwarancyjna. Czym różni się od kwoty zatrzymanej i w jakich przypadkach inwestor odpowiada solidarnie za zwrot „kaucji gwarancyjnej” wobec podwykonawcy.

Jeżeli pominąłeś tamten wpis, a chcesz nadrobić  zaległości, to zajrzyj tutaj [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Katarzyna Sabynicz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  2 komentarze

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Piotr 24 lutego, 2024 o 19:19

  Super artykuł. W połączeniu z pozostałymi, do których podano linki naprawdę kompleksowo została omówiona umowa podwykonawstwa. Teraz widzę, że jest wiele problemów, które można od razu uregulować zamiast zakładać, że jakoś to będzie. Zaczynam teraz zlecać roboty podwykonawcom, ale pierwszy raz przy zamówieniu publicznym. Chciałem dopytać, czy umowy z podwykonawcami przy zamówieniach publicznych różnią się czymś konkretnym od zwykłych umów na roboty budowlane ? Zamawiającego chyba to nie interesuje. W końcu to ja odpowiadam za roboty, prawda?

  Odpowiedz

  Katarzyna Sabynicz 25 lutego, 2024 o 20:20

  Dzień dobry Panie Piotrze. Dziękuję za pozytywny komentarz. Umowy z podwykonawcą w zamówieniach publicznych różnią się od tych zawieranych w ramach prywatnych inwestycji. Prawo zamówień publicznych wprowadza ograniczenia, które mają na celu zapewnić ochronę podwykonawcom. Dotyczy to przede wszystkim treści umowy, bezpośredniej płatności oraz waloryzacji wynagrodzenia. Dosłownie w ciągu kilka dni opublikuję nowy artykuł, w którym postaram się szczegółowo omówić, na co należy zwrócić uwagę w umowach o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. Proszę śledzić mojego bloga – mam nadzieję, że niebawem rozwieję Pana wątpliwości. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Sabynicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: